Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 022011TTBLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Lao động - thương binh
và xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số:

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

02 /2011/TT-BLĐTBXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công
và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
- Căn cứ Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của
Chính phủ điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người
lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (sau
đây gọi tắt là Nghị định số 83/2008/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao
động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số
134/2008/NĐ-CP).
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người
lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và mức
điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo
quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP là người lao động đang tham gia
bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết
định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần
hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01 tháng 01
năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy
định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm
xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày
01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Điều 2. Điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng
quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương, tiền
công tháng đóng
BHXH sau điều
chỉnh của từng
năm

=

Tổng tiền lương, tiền
công tháng đóng BHXH
theo chế độ tiền lương
do người sử dụng lao
động quyết định của từng
năm

x

Mức điều chỉnh
tiền lương, tiền
công đã đóng
BHXH của năm
tương ứng

Trong đó, ...
Bộ Lao động - thương binh
và xã hội
Số: 02 /2011/TT-BLĐTBXH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011
Thông tư
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công
và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
- Căn cứ Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của
Chính phủ điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm hội đối với người
lao động thực hiện chế độ tiền lương do người s dụng lao động quyết định (sau
đây gọi tắt là Nghị định số 83/2008/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định s 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội đối với người lao
động tham gia bảo hiểm hội tự nguyện (sau đây gọi tắt Nghị định số
134/2008/NĐ-CP).
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh hội
định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm hội đối với người
lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và mức
điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội đối với người lao động tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm hội theo
quy định tại Điều 2 Nghị đnh số 83/2008/NĐ-CP là người lao động đang tham gia
bảo hiểm hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm hội, thời
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết
định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm hội một lần
hoặc bị chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01 tháng 01
năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội theo quy
định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP người lao động tham gia bảo
hiểm hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm
xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày
01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Điều 2. Điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư số 022011TTBLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã - Trang 2
Thông tư số 022011TTBLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thông tư số 022011TTBLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã 9 10 910