Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 032011TTLTBCA

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH
_____________
Số: 03/2011/TTLT-BCA-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ
Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số
53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
___________________
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công an;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của
Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với
cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số
53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối
tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 4 Thông tư Liên tịch số
05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ
Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân
dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Điều 2. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng
Đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh mức hưởng
trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 01/5/2011, cách tính như sau:
Mức hưởng trợ cấp
hàng tháng kể từ ngày
01/5/2011

Mức hưởng trợ cấp hàng
= tháng theo Quyết định số
53/2010/QĐ-TTg

x 1,137

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn A có thời gian công tác thực tế trong Công
an nhân dân là 15 năm 4 tháng thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng
theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ với mức hưởng trợ cấp hàng tháng là 813.614 đồng/tháng.
Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, đồng chí Nguyễn Văn A được hưởng trợ
cấp hàng tháng là: 813.614 đồng x 1,137 = 925.079 đồng/tháng.
Điều 3. Tổ chức thực hiệ...
BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH
_____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
Số: 03/2011/TTLT-BCA-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ
Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số
53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
___________________
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Công an;
Căn cứ Nghị định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của
Chính phđiều chỉnh lương hưu, trcấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binhhội, Bộ
Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với
cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số
53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối
tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 4 Thông tư Liên tịch số
05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ
Công an, Bộ Lao động - Thương binh hội Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Quyết định s53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ quy định v chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 m công tác trong Công an nhân
dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Thông tư số 032011TTLTBCA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 032011TTLTBCA - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông tư số 032011TTLTBCA 9 10 767