Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 082011TT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
________
Số: 08/2011/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP
ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định
những người là công chức
__________________

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính
phủ quy định những người là công chức;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ hướng dẫn
một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của
Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây gọi chung là Nghị định số
06/2010/NĐ-CP) như sau:
Điều 1. Hướng dẫn về việc xác định công chức
1. Việc xác định công chức phải căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số
06/2010/NĐ-CP.
2. Những trường hợp đủ các căn cứ xác định là công chức quy định tại Điều
2 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP mà kiêm một số chức danh, chức vụ được bầu cử
(không chuyên trách) theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ của tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì được xác định là công chức.
3. Những người đang làm việc chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn,
Đoàn thanh niên tại các cơ quan nhà nước, ở trong biên chế công chức, hưởng
lương từ Ngân sách nhà nước, được bổ nhiệm vào một ngạch thì được xác định là
công chức.
4. Những người là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng
trong quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong

Công an nhân dân Việt Nam được biệt phái sang làm việc chuyên trách tại các cơ
quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan nhà nước thì
không phải là công chức.
5. Những người đang làm việc ở các vị trí được pháp luật quy định là công
chức trong đơn vị sự nghiệp công lập mà chưa được tuyển dụng (đang thực hiện
chế độ hợp đồng lao động) thì không xác định là công chức.
Điều 2. Hướng dẫn về công chức trong các tổ chức do Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau
đây gọi là tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập) quy định
tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP
1. Các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nhằm chỉ đạo
hoặc phối hợp liên ngành ở Trung ương và địa phương, được giao biên chế công
...
BỘ NỘI VỤ
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Số: 08/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011
THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP
ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định
những người là công chức
__________________
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính
phủ quy định những người là công chức;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ hướng dẫn
một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của
Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây gọi chung là Nghị định số
06/2010/NĐ-CP) như sau:
Điều 1. Hướng dẫn về việc xác định công chức
1. Việc xác định công chức phải căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số
06/2010/NĐ-CP.
2. Những trường hợp đủ các căn cứ xác định công chức quy định tại Điều
2 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP kiêm một số chức danh, chức vụ được bầu cử
(không chuyên trách) theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ của tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì được xác định là công chức.
3. Những người đang làm việc chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn,
Đoàn thanh niên tại c quan nhà ớc, trong biên chế công chức, hưởng
lương từ Ngân sách nhà nước, được bổ nhiệm vào một ngạch thì được xác định
công chức.
4. Những người sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng
trong quân đội nhân dân Việt Nam quan, hạ quan chuyên nghiệp trong
Thông tư số 082011TT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 082011TT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thông tư số 082011TT 9 10 474