Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ SỐ 102013TTBXD

Được đăng lên bởi Nguyen Nhon
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/2013/TT-BXD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng công trình xây dựng
Căn cứ Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định
15/2013/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định
12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về
đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng
Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau
đây viết tắt là Nghị định 108/2009/NĐ-CP); Nghị định 24/2011/NĐ-CP ngày
05/04/2011 của Chính phủ về Sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐCP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh,
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây viết tắt là Nghị định 24/2011/NĐCP);
Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công
– tư;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công
trình xây dựng;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng
công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP, áp dụng đối
với các loại công trình được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn;
b) Các nội dung về thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng
công trình, quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ và một số nội dung khác
có liên quan được quy định tại các thông tư khác của Bộ Xây dựng.
2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến công tác quản
lý chất lượng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây
dựng giữa chủ đầu tư với ban ...
BỘ XÂY DỰNG
Số: 10/2013/TT-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng công trình xây dựng
 !"# $%
&'($%)*'+,%- !./0123
 !"# ')
4%5 67 , 689 : ;< =0 12 >?!% 0 '@A6  
B3
CC !"# ')
4%56712D%8=012:;<3EC
C  ! " # ') ?F! - G- ?%  ?H )%  
CC !"# ')$%56712
D%8=012:;<3
ECC !"# ')
D%8IJ<9#K/012L1J!%M!J9#K
/012%M!JL1J!9#K/012%M!J>?!%
0'@A6ECB3N
N !"# ')OF!-?H)% !EC
C')D%8IJ<9#K/012
L1J!%M!J9#K/012%M!JL1J!
9#K/012%M!J>?!%0'@A6N
B3
4%@?H4PPC !P 8Q
"# ')'&G!4%@"MD%8IJ<H:
R83
/S) !(;8T(U8Q'),689:
;<=0123
.;8T./012G!P:8$%@?H
1%')$%567,689:;<=012V
THÔNG TƯ SỐ 102013TTBXD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ SỐ 102013TTBXD - Người đăng: Nguyen Nhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
THÔNG TƯ SỐ 102013TTBXD 9 10 481