Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 122011TTBYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
_______
Số: 12/2011/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
________________
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y
tế;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10
năm 2006 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP
ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nội
vụ Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh;
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại công văn số 575/BNV-CCVC
ngày 01 tháng 3 năm 2011, Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức hộ sinh như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
bao gồm: Hộ sinh chính, hộ sinh, hộ sinh cao đẳng, hộ sinh trung cấp, hộ sinh sơ
cấp.
2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh là căn cứ để thực hiện
việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức làm công tác hộ sinh tại
các đơn vị sự nghiệp y tế của Nhà nước.
Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch hộ sinh chính
1. Chức trách

1

Hộ sinh chính là viên chức chuyên môn kỹ thuật cao nhất trong ngành hộ
sinh; chủ trì, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện các kỹ thuật cao,
phức tạp thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh tại cơ sở y tế.
2. Nhiệm vụ
a) Chủ trì, tổ chức xây dựng kế hoạch chăm sóc, phục vụ sản phụ, sơ sinh và
người bệnh bảo đảm an toàn, chất lượng theo đúng quy chế chuyên môn.
b) Thực hiện các kỹ thuật phức tạp, kỹ thuật cao, chuyên sâu thuộc chuyên
khoa; tổ chức ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.
c) Kiểm tra việc theo dõi, đánh giá toàn diện sản phụ, sơ sinh, người bệnh,
phát hiện, xử trí kịp thời những trường hợp nặng, những trường hợp cấp cứu và
báo cáo những diễn biến bất thường cho bác sĩ điều trị hoặc người phụ trách.
d) Lập kế...
BỘ Y TẾ
_______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Số: 12/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
________________
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 m 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 m 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y
tế;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng quản cán bộ, công chức trong các
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10
năm 2006 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP
ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý
cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nội
vụ Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh;
Sau khi ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại công văn số 575/BNV-CCVC
ngày 01 tháng 3 năm 2011, Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức hộ sinh như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
bao gồm: Hộ sinh chính, hộ sinh, hộ sinh cao đẳng, hộ sinh trung cấp, hộ sinh
cấp.
2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ c ngạch viên chức hộ sinh căn cứ để thực hiện
việc tuyển dụng, sử dụng quản lý đội ngũ viên chức làm công tác hộ sinh tại
các đơn vị sự nghiệp y tế của Nhà nước.
Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch hộ sinh chính
1. Chức trách
1
Thông tư số 122011TTBYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 122011TTBYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thông tư số 122011TTBYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 9 10 266