Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 222011TTBLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động
đối với máy hàn điện và công việc hàn điện”
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản
phẩm, hàng hóa;
Căn cứ vào Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007
của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành
quy chuẩn kỹ thuật;
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn
số 346/BKHCN-TĐC, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc
hàn điện như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện.
Ký hiệu: QCVN 3: 2011/BLĐTBXH
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT, PC, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Hồng Lĩnh

...
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 20/2011/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011
THÔNG TƯ
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động
đối với máy hàn điện và công việc hàn điện”
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cấu t chức của Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị đnh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn k
thuật;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản
phẩm, hàng hóa;
Căn cứ vào Thôngs23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007
của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành
quy chuẩn kỹ thuật;
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn
số 346/BKHCN-TĐC, Bộ Lao động- Thương binh hội ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia v an toàn lao động đối với máy hàn điện công việc
hàn điện như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn k thuật Quốc gia
về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện.
Ký hiệu: QCVN 3: 2011/BLĐTBXH
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Cnh phủ, Uỷ ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, nhân
liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT, PC, Cục ATLĐ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Hồng Lĩnh
Thông tư số 222011TTBLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông tư số 222011TTBLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy 9 10 7