Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Số: 292004TTBTNMT

Được đăng lên bởi Hiển Thế Luân
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29/2004/TT-BTNMT
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004

THÔNG TƯ
Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa
chính như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Thông tư này hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
quy định mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về
quản lý và sử dụng đất đai.
Mẫu các văn bản, hợp đồng dân sự giữa các bên tham gia thực hiện quyền
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử
dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định
trong Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn việc chứng nhận của Công chứng nhà nước và chứng thực của Uỷ
ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi thực hiện các giao dịch dân sự về quyền
sử dụng đất.
1.2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm Uỷ ban nhân dân các cấp;
Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa
chính xã, phường, thị trấn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các tổ
chức, cá nhân có liên quan.

1

2. Nội dung hồ sơ địa chính
2.1. Hồ sơ địa chính gồm bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất
đai, sổ theo dõi biến động đất đai.
2.2. Bản đồ địa chính là bản đồ về các thửa đất, được lập để mô tả các yếu
tố tự nhiên của thửa đất và các yếu tố địa hình có liên quan đến sử dụng đất.
Nội dung bản đồ địa chính gồm các thông tin về thửa đất gồm vị trí, kích
thước, hình thể, số thứ tự, diện tích, mục đích sử dụng đất; về hệ thống thuỷ văn
gồm sông, ngòi, kênh, rạch, suối; về hệ thống thuỷ lợi gồm hệ thống dẫn nước,
đê, đập, cống; về đường giao thông gồm đường bộ, đường sắt, cầu; về khu vực
đất chưa sử dụng không có ranh giới thửa khép kín; về mốc giới và đường địa
giới hành chính các cấp, mốc giới và chỉ giới quy hoạch sử dụng đất, mốc giới
và ranh giới hành lang bảo vệ an toàn công trình; về điểm toạ độ địa chính, địa
danh và các ghi chú thuyết minh.
Trường hợp thửa đất quá nhỏ hoặc cần xác định rõ ranh giới thửa đất thì
lập sơ đồ thử...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29/2004/TT-BTNMT
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004
THÔNG TƯ
Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản hồ địa
chính như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Thông này hướng dẫn việc lập, chỉnh , quản hồ đa chính;
quy định mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về
quản lý và sử dụng đất đai.
Mẫu các văn bản, hợp đồng dân sự giữa các bên tham gia thực hiện quyền
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử
dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định
trong Thông liên tịch giữa Bộ pháp Bộ Tài nguyên Môi trường
hướng dẫn việc chứng nhận của Công chứng nhà nước chứng thực của Uỷ
ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi thực hiện các giao dịch dân sự v quyền
sử dụng đất.
1.2. Đối tượng áp dụng của Thông này gồm Uỷ ban nhân dân các cấp;
Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, cán bộ địa
chính xã, phường, thị trấn; Văn phòng đăng quyền sử dụng đất các tổ
chức, cá nhân có liên quan.
1
Thông tư Số: 292004TTBTNMT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư Số: 292004TTBTNMT - Người đăng: Hiển Thế Luân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thông tư Số: 292004TTBTNMT 9 10 324