Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 302011TTBLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 30/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hệ thống chỉ tiêu thống
kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:
Điều 1. Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương
binh và Xã hội
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm
tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý
nhà nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm phục vụ việc đánh giá,
dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội chung của đất nước và của ngành Lao động – Thương binh và Xã
hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá
nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Phân công trách nhiệm
a) Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan xây dựng và trình Bộ ban hành:
- Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ
tiêu thống kê ngành ban hành tại Thông tư này;

- Chế độ báo cáo thống kê và chế độ ghi chép ban đầu, hồ sơ hành chính
phục vụ công tác thống kê ngành;
- Chương trình, quy trình điều tra thống kê của Bộ, ngành;
- Quy chế về công bố và sử dụng thông tin thống kê ngành.
b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 30/2011/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011
THÔNG TƯ
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Bộ Lao động - Thương binh hội quy định về hệ thống chỉ tiêu thống
kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:
Điều 1. Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống ngành Lao độngThương
binh và Xã hội
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm
tập hợp những chỉ tiêu thống phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý
nhà nước ngành Lao động Thương binh và Xã hội nhằm phục v việc đánh giá,
dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính ch, y dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội chung của đất nước của ngành Lao động Thương binh và
hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống của các t chức,
nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Hệ thống chỉ tiêu thống ngành Lao động Thương binh và hội
được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Phân công trách nhiệm
a) Vụ Kế hoạch Tài chính trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan xây dựng và trình Bộ ban hành:
- Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ
tiêu thống kê ngành ban hành tại Thông tư này;
Thông tư số 302011TTBLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã - Trang 2
Thông tư số 302011TTBLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông tư số 302011TTBLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã 9 10 436