Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 922011TTBTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471QĐ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
______

Số: 92 /2011/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động
trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011
của Thủ tướng Chính phủ
___________________

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi
người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao
động trong doanh nghiệp như sau:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chưa chuyển
đổi. Các doanh nghiệp khác ( ngoài khu vực nhà nước) được áp dụng qui định tại
thông tư này để thực hiện trợ cấp khó khăn cho người lao động của doanh nghiệp.
Đối tượng áp dụng trợ cấp khó khăn theo hướng dẫn tại thông tư này là
người lao động có tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm
30/3/2011 và có thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống (trừ các khoản tiền
thưởng từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, tiền ăn ca, tiền chế độ bồi dưỡng
nghề độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm).
Điều 2. Mức trợ cấp và xác định nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn cho
người lao động trong doanh nghiệp
1. Các doanh nghiệp căn cứ vào nguồn Quỹ tài chính hợp pháp và khả năng
tài chính của doanh nghiệp để quyết định mức trợ cấp khó khăn cụ thể cho người
lao động nhưng tối thiểu là 250.000 đồng/người. Số tiền trợ cấp khó khăn cho
người lao động được loại trừ không dùng để tính nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

2. Căn cứ số lượng lao động thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn
qui định tại Điều 1 và mức trợ cấp qui định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này,
doanh nghiệp tiến hành lập danh sách và xác định tổng số tiền trợ cấp khó khăn
cho người lao động.
Điều 3. Thẩm quyền quyết định trợ cấp khó khăn của doanh nghiệp
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty đối với công ty không
có Hội đồng quản trị của công ty nhà nước chưa chuyển đổi; Hội đồng thành viên
hoặc Chủ ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 92 /2011/TT-BTC
_______________________
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động
trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011
của Thủ tướng Chính phủ
___________________
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang, người hưởng ơng hưu mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi
người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao
động trong doanh nghiệp như sau:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do N nước làm chủ sở hữu, công ty nhà ớc chưa chuyển
đổi. Các doanh nghiệp khác ( ngoài khu vực nhà nước) được áp dụng qui định tại
thông tư này để thực hiện trợ cấp khó khăn cho người lao động của doanh nghiệp.
Đối tượng áp dụng trợ cấp khó khăn theo hướng dẫn tại thông này
người lao động có tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm
30/3/2011 thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống (trừ các khoản tiền
thưởng từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, tiền ăn ca, tiền chế độ bồi dưỡng
nghề độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm).
Điều 2. Mức trợ cấp và xác định nhu cầu kinh p trợ cấp khó khăn cho
người lao động trong doanh nghiệp
1. Các doanh nghiệp căn cứ vào nguồn Quỹ tài chính hợp pháp và khả năng
tài chính của doanh nghiệp để quyết định mức tr cấp khó khăn cụ thể cho người
lao động nhưng tối thiểu 250.000 đồng/người. S tiền trợ cấp khó khăn cho
người lao động được loại trừ không dùng để tính nộp bảo hiểm hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
Thông tư số 922011TTBTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471QĐ - Trang 2
Thông tư số 922011TTBTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471QĐ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tư số 922011TTBTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471QĐ 9 10 963