Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Lao động - thương binh
và xã hội

Số: 16/2010/TT-BLĐTBXH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010

THễNG TƯ
Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15
năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng
trợ cấp mất sức lao động

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm
đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
(sau đây được viết là Quyết định số 613/QĐ-TTg);
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số
613/QĐ-TTg như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thông tư này hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y
tế và trợ cấp mai táng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động,
không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo
quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng
Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm
1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm
đến dưới 20 năm (kể cả trường hợp đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao
động theo quy định tại Nghị định số 163/CP ngày 04 tháng 7 năm 1974 của Hội
đồng Chính phủ), bao gồm:
1. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết
tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 01 tháng 7 năm 2010.
2. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng
đến ngày 01 tháng 7 năm 2010 chưa hết tuổi lao động.

2

3. Không áp dụng quy định tại Thông tư này đối với đối tượng đủ điều kiện
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, mà thuộc một trong các trường hợp sau :
a) Đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;
b) Xuất cảnh trái phép;
c) Bị toà án tuyên bố là mất tích;
d) Đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đủ điều kiện xét hưởng trợ cấp
hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên,
xuất ngũ về địa phương;
đ) Đã chết trước ngày 01 t...
Bộ Lao động - thương binh
và xã hội
Số: 16/2010/TT-BLĐTBXH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010
THễNG TƯ
Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15
năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng
trợ cấp mất sức lao động
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người từ đủ 15 năm
đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
(sau đây được viết là Quyết định số 613/QĐ-TTg);
Bộ Lao động- Thương binh hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số
613/QĐ-TTg như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thông này hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y
tế và trợ cấp mai táng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động,
không thuộc diện được tiếp tục ởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo
quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng
Bộ trưởng (nay Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm
1995 của Thủ tướng Chính phủ mà thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm
đến dưới 20 m (kể cả trường hợp đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao
động theo quy định tại Nghị định s163/CP ngày 04 tháng 7 năm 1974 của Hội
đồng Chính phủ), bao gồm:
1. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết
tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 01 tháng 7 năm 2010.
2. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng
đến ngày 01 tháng 7 năm 2010 chưa hết tuổi lao động.
Thông tư số Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thông tư số Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg 9 10 25