Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2012/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT
ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan
ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo
Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05
tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Điểm d, Khoản 3, Điều 9 được bổ sung như sau:
"Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kì thi
theo điều 36a"
2. Điểm d, Khoản 3, Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“d) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu,
giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để
gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.
đ) Không được hút thuốc trong phòng thi”.

3. Sửa tên Chương V thành:
Chương V
XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ TIÊU CỰC
TRONG KỲ THI VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, LƯU TRỮ
4. Bổ sung Điều 36a trước Điều 37 như sau:
"Điều 36a:
1. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm qui chế tuyển sinh:
a) Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Hội đồng tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng.
c) Thanh tra tuyển sinh và Thanh tra giáo dục các cấp.
2. Các bằng chứng vi phạm quy chế sau khi đã được xác minh về tính xác
thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.
3. Cung cấp thông tin và b...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24/2012/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT
ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của bộ, quan
ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và ớng dẫn thi hành một s điều của Luật Giáo dục; Nghị
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị đnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng B Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo
Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05
tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Điểm d, Khoản 3, Điều 9 được bổ sung như sau:
"Tổ chức việc tiếp nhận và x thông tin phản ánh về tiêu cực trong thi
theo điều 36a"
2. Điểm d, Khoản 3, Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“d) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu,
giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để
gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.
đ) Không được hút thuốc trong phòng thi”.
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng - Trang 2
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 9 10 62