Ktl-icon-tai-lieu

thông tư sửa đổi, bổ sung

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 48 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
–––––
Số: 36/2007/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2007

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ
Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số
mã vạch
–––––––––
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐCP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27/3/2002 của Thủ
tướng chính phủ về quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài
chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày
01/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng
phí cấp mã số mã vạch, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Mục I như sau:
“1. Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam và nước ngoài khi được
cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch hoặc cơ quan được uỷ quyền
thực hiện việc cấp giấy phép sử dụng mã số mã vạch, hướng dẫn sử dụng và
duy trì sử dụng mã số mã vạch; hoặc đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước
ngoài tại Việt Nam, phải nộp phí cấp mã số mã vạch theo quy định tại Thông
tư này.
2. Mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:
Đơn vị: Đồng
Phí đăng ký cấp và
STT Phân loại
Phí duy trì
hướng dẫn sử dụng
1
Sử dụng mã doanh nghiệp
a
Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số 1.000.000
1.000.000
b
Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số 1.000.000
500.000
2
Sử dụng mã GLN (một mã số)
300.000
200.000
3
Sử dụng mã EAN-8 (một mã số)
300.000
200.000
1

4

Đăng ký sử dụng mã nước ngoài

500.000

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch sau ngày
30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% (năm mươi phần
trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định
nêu trên.”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 4, Mục II như sau:
“g) Chi nộp phí cho các Tổ chức Mã số mã vạch Quốc tế theo quy định; chi
cho việc triển khai áp dụng những quy định của tổ chức mã số mã vạch quốc
tế (GS1); chi cho các hoạt động quản lý và giám sát sử dụng mã số mã
vạch;”
3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 7, Mục II như sau:
“a) Cơ quan thu phí có trách nhiệm mở sổ kế toán để ghi chép, hạch
toán và quyết toán số thu, chi theo Quyết định số ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
––––– Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 36/2007/TT-BTC ––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2007
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ
Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số
mã vạch
–––––––––
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-
CP ngày 06/3/2006 của Cnh phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27/3/2002 của Thủ
tướng chính phủ về quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài
chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông số 88/2002/TT-BTC ngày
01/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp quản sử dụng
phí cấp mã số mã vạch, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Mục I như sau:
“1.c doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam nước ngoài khi được
quan quản nhà nước về s vạch hoặc quan được uỷ quyền
thực hiện việc cấp giấy phép sử dụngsố mã vạch, ớng dẫn sử dụng và
duy trì sử dụng số mã vạch; hoặc đăng ký sử dụng số vạch nước
ngoài tại Việt Nam, phải nộp phí cấp mã số mã vạch theo quy định tại Thông
tư này.
2. Mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:
Đơn vị: Đồng
STT Phân loại
Phí đăng cấp
hướng dẫn sử dụng
Phí duy trì
1 Sử dụng mã doanh nghiệp
a Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số 1.000.000 1.000.000
b Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số 1.000.000 500.000
2 Sử dụng mã GLN (một mã số) 300.000 200.000
3 Sử dụng mã EAN-8 (một mã số) 300.000 200.000
1
thông tư sửa đổi, bổ sung - Trang 2
thông tư sửa đổi, bổ sung - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
thông tư sửa đổi, bổ sung 9 10 448