Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư TT.BLĐ.42.29.12.2011.doc 140.80 KB

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

__________________________________________

Số: 42/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/08/2009 của Chính phủ quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;
Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc
đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm
định chất lượng dạy nghề như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy
nghề, bao gồm: tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề; kiểm định
chất lượng dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề; công nhận kết
quả kiểm định chất lượng dạy nghề, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.
2. Thông tư này áp dụng đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp
nghề, trung tâm dạy nghề thuộc các loại hình công lập, tư thục và có vốn đầu tư
nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề).
Điều 2. Mục đích của kiểm định chất lượng dạy nghề
Kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện
mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của trường cao đẳng nghề, trường

1

trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trong từng giai đoạn nhất định, giúp cơ sở
dạy nghề tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật;
2. Trung thực, công khai và minh bạch.
Điều 4. Chu kỳ thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề
1. Tự kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ mỗi năm một
lần đối với cơ sở dạy nghề trong phạm vi cả nước.
2. Kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ 5 năm một lần đối
với cơ sở dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.
Chương II
TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ
Điều 5. Quy trình tự kiểm định chất lượng dạy nghề
1. Thực hiện ...





 !"##$

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011
%
&'()*"#+,-'(./0"#.##12"3145)*"##6.78"9!("9#,
 !"#$%
&'(')*$+&, -+./01.2
('345#67326 89:./;/<(;
=8>46 ?;4%
&'(')+!&, *!./01.2
('@"45#2ABC =D6%
E45&'2F)*&G, !./01.6645
(84AH/.7 0;1#642ABC./;/<
(;=8>46 ?;4%
;/<(;=8>46 ?;42('62@IE45J4K#
('9B=L=)/
#7:"9
&;<=;
1,'>?@#!5+1A)B1.78"9CD"9
MN= 2('62@IE45J4K#('9B=L
3>/<O#EJ4K#('9B=L./8)P%J4K#('
9B=L./82/2ABC =D6%NJF
2AJ4K#('9B=L3916 O449(4Q
RJ4K#('9B=LM
MN= "17(46D4@=S/<(T3@=S@91
3@U#;"B<4INB13=76 H6(V=
=D< 4W)/(UX4B 8)PYM
1,'E?D)F#GH3145)*"##6.78"9!("9#,
Z4K#('9B=L[#("4"3\"('#(;E45
#74Q3=8@I3;4./@=S/<(T3@=S
Thông tư TT.BLĐ.42.29.12.2011.doc 140.80 KB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư TT.BLĐ.42.29.12.2011.doc 140.80 KB - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thông tư TT.BLĐ.42.29.12.2011.doc 140.80 KB 9 10 977