Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật

Được đăng lên bởi truong-truong
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2011/TT-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tư pháp;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật
trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông tư này hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Chính phủ, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với cơ quan, tổ chức khác (sau đây được gọi tắt là
văn bản).
Điều 2. Thể thức của văn bản
Thể thức văn bản quy định tại Thông tư này là cách thức thể hiện của văn
bản bao gồm phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc.
Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm kỹ thuật
trình bày nội dung văn bản và kỹ thuật trình bày hình thức văn bản.
Kỹ thuật trình bày nội dung văn bản gồm kỹ thuật trình bày bố cục chung
của văn bản; kỹ thuật trình bày bố cục phần, chương, mục, điều, khoản, điểm;
cách đặt câu, cách sử dụng ngôn ngữ trong văn bản.

Kỹ thuật trình bày hình thức văn bản bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày,
định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ
chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác được thực hiện theo hướng dẫn tại
Chương V và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương II
THỂ THỨC VĂN BẢN
Mục 1
TRÌNH BÀY PHẦN MỞ ĐẦU VĂN BẢN

Điều 4. Phần mở đầu văn bản
1. Phần mở đầu của văn bản bao gồm Quốc hiệu, tên cơ quan ban hành,
số, ký hiệu văn bản, địa danh, ngày, tháng, năm ban hành, tên văn bản và căn cứ
ban hành văn bản.
2. Đối với văn bản ban hành kèm theo một hình thức văn bản khác như
quy chế, quy định, điều lệ, danh mục và các văn bản tương tự khác, thì phần mở
đ...
BỘ TƯ PHÁP
Số: 25/2011/TT-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011
THÔNG TƯ
Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tư pháp;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật
trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông này hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan
ngang Bộ văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Chính phủ, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với cơ quan, tổ chức khác (sau đây được gọi tắt là
văn bản).
Điều 2. Thể thức của văn bản
Thể thức văn bản quy định tại Thông này cách thức thể hiện của văn
bản bao gồm phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc.
Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm kỹ thuật
trình bày nội dung văn bản và kỹ thuật trình bày hình thức văn bản.
Kỹ thuật trình bày nội dung văn bản gồm kỹ thuật trình bày bố cục chung
của văn bản; kỹ thuật trình bày bố cục phần, chương, mục, điều, khoản, điểm;
cách đặt câu, cách sử dụng ngôn ngữ trong văn bản.
Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật - Người đăng: truong-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật 9 10 299