Ktl-icon-tai-lieu

Thư mời họp phụ huynh

Được đăng lên bởi tranhuykhoagd
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƠ MỜI
Kính gửi: PH Em
lớp:
GVCN kính mời PH Em:
Đến trường THCS Hiệp Thạnh
Lúc 14 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2015
Để họp bàn về hành vi đạo đức của Em:
Rất mong quí PH có mặt đúng giờ
Nếu PH vắng mặt nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
Hiệp Thạnh, ngày 5 tháng 3 năm 2014
GVCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƠ MỜI
Kính gửi: PH Em
lớp:
GVCN kính mời PH Em:
Đến trường THCS Hiệp Thạnh
Lúc 14 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2015
Để họp bàn về hành vi đạo đức của Em:
Rất mong quí PH có mặt đúng giờ
Nếu PH vắng mặt nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
Hiệp Thạnh, ngày 5 tháng 3 năm 2014
GVCN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THƠ MỜI
Kính gửi: PH Em lớp:
GVCN kính mời PH Em:
Đến trường THCS Hiệp Thạnh
Lúc 14 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2015
Để họp bàn về hành vi đạo đức của Em:
Rất mong quí PH có mặt đúng giờ
Nếu PH vắng mặt nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
Hiệp Thạnh, ngày 5 tháng 3 năm 2014
GVCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THƠ MỜI
Kính gửi: PH Em lớp:
GVCN kính mời PH Em:
Đến trường THCS Hiệp Thạnh
Lúc 14 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2015
Để họp bàn về hành vi đạo đức của Em:
Rất mong quí PH có mặt đúng giờ
Nếu PH vắng mặt nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
Hiệp Thạnh, ngày 5 tháng 3 năm 2014
GVCN
Thư mời họp phụ huynh - Người đăng: tranhuykhoagd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thư mời họp phụ huynh 9 10 455