Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc dự án đầu tư của chủ đầu tư
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ, NGÀNH, QUẬN HUYỆN
Số ……../BCĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm
……

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Dự án:..............
I. Đánh giá kết quả thực hiện dự án
Chỉ tiêu

Theo
QĐ lần
đầu
2

Điều
chỉnh
lần 1
3

Điều
chỉnh
lần...
4

Thực
tế

Chênh lệch

Đánh giá
nguyên
nhân
6

1
5
5/2
5/4
1. Mục tiêu đầu tư
2. Quy mô đầu tư
Các hạng mục
chính:
- ...
Các thiết bị chính
- ...
3. Tổng mức đầu
tư
- Xây lắp
- Thiết bị
- Khác
+ Đền bù
4. Tiến độ thực
hiện
- Khởi công
- Kết thúc
5. Chất lượng
- ...
II. Nhận xét, đánh giá về dự án
1. Đánh giá chung về quá trình thực hiện dự án.
2. Phân tích các nguyên nhân đạt kết quả tốt, tồn tại, thiếu sót; xác định trách
nhiệm đối với từng vấn đề từng việc.
3. Đánh giá khả năng phát huy hiệu quả của dự án: những vấn đề cần xử lý tiếp để dự án
phát huy hiệu quả.
III. Kiến nghị: của chủ đầu tư với thành phố và các cơ quan liên quan về vấn đề cần
hỗ trợ, phối hợp để đảm bảo dự án hoạt động có hiệu quả

...
Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc dự án đầu tư của chủ đầu tư
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ, NGÀNH, QUẬN HUYỆN
Số ……../BCĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm
……
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Dự án:..............
I. Đánh giá kết quả thực hiện dự án
Chỉ tiêu Theo
QĐ lần
đầu
Điều
chỉnh
lần 1
Điều
chỉnh
lần...
Thực
tế
Chênh lệch Đánh giá
nguyên
nhân
1 2 3 4 5 5/2 5/4 6
1. Mục tiêu đầu tư
2. Quy mô đầu tư
Các hạng mục
chính:
- ...
Các thiết bị chính
- ...
3. Tổng mức đầu
- Xây lắp
- Thiết bị
- Khác
+ Đền bù
4. Tiến độ thực
hiện
- Khởi công
- Kết thúc
5. Chất lượng
- ...
II. Nhận xét, đánh giá về dự án
1. Đánh giá chung về quá trình thực hiện dự án.
2. Phân tích các nguyên nhân đạt kết quả tốt, tồn tại, thiếu sót; xác định trách
nhiệm đối với từng vấn đề từng việc.
3. Đánh g khả năng phát huy hiệu quả của dự án: những vấn đề cn xử lý tiếp để dự án
phát huy hiệu quả.
III. Kiến nghị: của chủ đầu tư với thành phố và các cơ quan liên quan về vấn đề cần
hỗ trợ, phối hợp để đảm bảo dự án hoạt động có hiệu quả
Thủ tục báo cáo giám sát đánh giá đầu tư - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 9 10 808