Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng
việc
Tên thủ tục

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

Lĩnh vực

Thu BHXH, BHYT và BHTN

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị theo quy định ghi tại mục thành
phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động
Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ
liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm
thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp
hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ
đúng, đủ cho phòng Thu.
- Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu.
Sau đó chuyển hồ sơ đã qua giải quyết cho bộ phận cấp sổ, thẻ.
- Phòng Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời
gian tham gia BHXH, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….

Thành phần số lượng 1. Đơn vị:
hồ sơ

a) Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
b) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
2. Người lao động:
a) Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên
chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết
thời hạn.
b) Sổ BHXH.
c) Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Xác nhận sổ BHXH không quá 5 ngày làm việc. Riêng hưu trí không quá 7 ngày

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH quận/huyện

Kết quả thực hiện thủ Sổ BHXH, thẻ BHYT
tục hành chính
Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực Không
hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế
- Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều
của Luật BHXH về bảo hiểm x• hội bắt buộc.
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số
152/2006/NĐ-CP.
- Thông

tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TTBL...
Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng
việc
Tên thủ tục Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….
Thành phần số lượng
hồ sơ
1. Đơn vị:
a) Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
b) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
2. Người lao động:
a) Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên
chuyển, nghỉ việc hưởng chế đhoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết
thời hạn.
b) Sổ BHXH.
c) Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Xác nhận sổ BHXH không quá 5 ngày làm việc. Riêng hưu trí không quá 7 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện BHXH quận/huyện
Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính
Sổ BHXH, thẻ BHYT
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực
hiện
Không
Cơ sở pháp lý - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị theo quy định ghi tại mục thành
phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động
Nộp hồ theo quy đnh ghi tại mục thành phần, số lượng hồ dưới đây, dữ
liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm
thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp
hồ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi trả lại. Sau đó chuyển hồ
đúng, đủ cho phòng Thu.
- Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu.
Sau đó chuyển hồ sơ đã qua giải quyết cho bộ phận cấp sổ, thẻ.
- Phòng Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời
gian tham gia BHXH, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc - Trang 2
Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc 9 10 432