Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21. Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà
Nẵng.
- Xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề
và cấp chứng chỉ hành nghề cho người nộp hồ sơ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại
diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ
để người nộp hồ sơ sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối cấp chứng chỉ hành nghề, nếu người
nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không
hợp lệ.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bản sao thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức;
+ 02 ảnh 3x4;
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định hành chính cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
h. Lệ phí:
- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công
nghiệp: 120.000 đồng.
- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.
- Lệ phí công bố quyết định cấp chứng chỉ: 150.000 đồng.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp chứng chỉ hành nghề đại diện (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện bảo cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Thường trú tại Việt Nam;
- Có bằng tốt nghiệp đại học;
- Trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ 5 năm trở nên hoặc
trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc
gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp từ 5 năm trở nên, hoặc tốt nghiệp khoá đào tạo pháp
luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm ...
21. Cp chng ch hành ngh dch v đi din s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn h sơ: H sơ yêu cu có th được np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà
Nng.
- X lý h sơ:
+ Trường hp h sơ hp l, Cc S hu trí tu ra Quyết đnh cp chng ch hành ngh
cp chng ch hành ngh cho người np h sơ, ghi nhn o S đăng quc gia v đi
din s hu công nghip và công b trên Công báo s hu công nghip;
+ Trường hp h sơ thiếu t, Cc s hu trí tu ra thông báo các thiếu sót ca h sơ
đ người np h sơ sa cha; hoc ra thông báo t chi cp chng ch hành ngh, nếu người
np h sơ không sa cha thiếu sót/sa cha thiếu sót không đt yêu cu hoc h sơ không
hp l.
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí Minh và Đà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ Bn sao thông báo đt yêu cu ti k kim tra nghip v đi din s hu công nghip
do Cc S hu trí tu t chc;
+ 02 nh 3x4;
+ Chng t np phí, l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết: 01 tháng ktừ ngày tiếp nhn hsơ.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: Cá nhân.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính:
- Quyết đnh hành chính cp chng ch hành ngh dch v đi din s hu công nghip;
- Chng ch hành ngh dch v đi din s hu công nghip.
h. L phí:
- Phí thm đnh h sơ yêu cu cp chng chỉ nh nghdịch vụ đi din shu công
nghip: 120.000 đng.
- L phí cp chng ch hành ngh dch v đi din s hu công nghip: 200.000 đng.
- L phí công b quyết đnh cp chng ch: 150.000 đng.
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 9 10 249