Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục
cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an
Tên Thủ tục

Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục
cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an

Cơ quan thực hiện

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008
+ Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký
phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng
ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
+ Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC
ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tục

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2- Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức
quốc tế, cá nhân nước ngoài làm việc trong các tổ chức đó; các cơ quan
Trung ương (danh mục kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày
11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký,
biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) thì được giải
quyết cấp lại đăng ký, biển số xe.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lê%3ḅ thì viết biên nhận và giao cho chủ
xe.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lê%3ḅ thì cán bộ tiếp nhâ%3ḅn
hồ sơ hướng dẫn để người đến nô%3ḅp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhâ%3ḅn hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ
nghỉ).
Bước 3- Nhận đăng ký, biển số xe mới tại trụ sở cơ quan đăng ký xe.
Chủ xe đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và trả đăng ký,
biển số xe cho chủ xe.

Loại

Lĩnh vực giao thông

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt-Bộ Công an
Thành phần số
lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Giấy khai đăng ký xe;

Công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc đơn đề nghị cấp lại đăng
ký, biển số xe (đối với cá nhân);
Đăng ký hoặc biển số xe cũ,...
Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục
cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an
Tên Thủ tục Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục
cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an
Cơ quan thực hiện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
Cơ sở pháp lý + Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008
+ Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký
phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng
ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
+ Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC
ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thủ tục Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2- Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức
quốc tế, cá nhân nước ngoài làm việc trong các tổ chức đó; các cơ quan
Trung ương (danh mục kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày
11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký,
biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) thì được giải
quyết cấp lại đăng ký, biển số xe.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đYy đủ, hợp lê%3ḅ thì viết biên nhận và giao cho chủ
xe.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lê%3ḅ thì cán bộ tiếp nhâ%3ḅn
hồ sơ hướng d]n để người đến nô%3ḅp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhâ%3ḅn hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuYn (ngày l`
nghỉ).
Bước 3- Nhận đăng ký, biển số xe mới tại trụ sở cơ quan đăng ký xe.
Chủ xe đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và trả đăng ký,
biển số xe cho chủ xe.
Loại Lĩnh vực giao thông
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt-Bộ Công an
Thành phần số
lượng hồ sơ
a) Thành phYn hồ sơ, bao gồm:
Giấy khai đăng ký xe;
Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Trang 2
Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 9 10 367