Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành dịch vụ y tế)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH có 2 thành viên trở lên
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI
THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TT

1

Ngày, tháng,
Chỗ ở hiện
năm sinh đối
tại đối với
Tên
Giới Quốc Dân
với thành viên
thành viên
thành
tính tịch tộc
là cá nhân
là cá nhân
vi ê n

2

3

4

5

6

Nơi đăng
ký h ộ k h ẩ u
thường trú
đối với cá
n h â n ho ặ c
đị a c h ỉ t r ụ
s ở c h í nh
đối với tổ
c hứ c

7

8

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đ ạ i d i ệ n t h e o p h á p lu ậ t c ủ a c ô n g t y
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
C ộ t 10 g hi t ổ n g gi á t r ị g ó p v ố n c ủ a t ừ n g t h à n h vi ê n

Số, ngày, cơ quan
cấp CMND hoặc
hộ chiếu đối với
Phần
cá nhân, hoặc
vốn gó
Giấy chứng nhận
Đ K K D đ ối v ới
d o a n h n gh i ệ p
h o ặ c q uy ế t đị n h
thành lập đối với
tổ chức
9

10

...
Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH có 2 thành viên trở lên
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI
THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
TT
Tên
thành
viên
Ngày, tháng,
năm sinh đối
với thành viên
là cá nhân
Gii
tính
Quc
tch
Dân
tc
Ch hin
ti đi vi
thành viên
là cá nhân
Nơi đăng
ký h khu
thưng trú
đi vi cá
nhân hoc
đa ch tr
s chính
đi vi t
chc
S, ngày, cơ quan
cp CMND hoc
h chiếu đi vi
cá nhân, hoc
Giy chng nhn
ĐKKD đi vi
doanh nghip
hoc quyết đnh
thành lp đi vi
t chc
Phn
vn góp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đi din theo pháp lut ca công ty
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
Ct 10 ghi tng giá tr góp vn ca tng thành viên
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành dịch vụ y tế) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành dịch vụ y tế) 9 10 643