Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước
Thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân khi thực hiện thực hiện thủ tục hành
chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của
Ban quản lý các khu công nghiệp Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính
hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết
quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn
thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở

Thành phần hồ sơ

1) Bản đăng ký, đề nghị cấp Giấy CNĐT;
2) Dự án đầu tư;
3) Bản sao công chứng Giấy ĐKKD do Sở KH&ĐT cấp;
4) Điều lệ Doanh nghiệp;
5) Bản sao công chứng giấy CMND của TGĐ, GĐ DN;
6) Danh sách thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn của DN;
7) Quyết định (hoặc biên bản họp) của Hội đồng thành viên công ty
hoặc Hội đồng quản trị công ty về việc xin cấp GCNĐT (theo yêu
cầu bổ sung);
8) Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu tư lập và chịu trách
nhiệm) và chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án.
9) Các văn bản khác có liên quan (Theo mục G20 của Quyết định
1088/2006/QĐ - BKH ngày 19/10/2006).

Số lượng hồ sơ (bộ)

04 (có 01bộ gốc)

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Đối tượng
TTHC

thực

hiện Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

có. Tải file đính kèm

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp
TTHC

lý của - Luật Đầu tư 2005 ngày 29/11/2005;
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
- Quyết định 1088/2006/QĐ - BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục
đầu tại Việt Nam;

...
Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, công dân khi thực hiện thực hiện th tục hành
chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: T chức, công n nộp hồ tại Bộ phận TN&TKQ của
Ban quản các khu ng nghiệp Cán bộ nhận hồ kiểm tra tính
hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lthì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết
quả.
- Nếu hồ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho t chức, công dân hoàn
thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở
Thành phần hồ sơ 1) Bản đăng ký, đề nghị cấp Giấy CNĐT;
2) Dự án đầu tư;
3) Bản sao công chứng Giấy ĐKKD do Sở KH&ĐT cấp;
4) Điều lệ Doanh nghiệp;
5) Bản sao công chứng giấy CMND của TGĐ, GĐ DN;
6) Danh sách thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn của DN;
7) Quyết định (hoặc biên bản họp) của Hội đồng thành viên công ty
hoặc Hội đồng quản trị công ty về việc xin cấp GCNĐT (theo u
cầu bổ sung);
8) Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu lập chịu trách
nhiệm) và chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án.
9) Các văn bản khác liên quan (Theo mục G20 của Quyết định
1088/2006/QĐ - BKH ngày 19/10/2006).
Số lượng hồ sơ (bộ) 04 (có 01bộ gốc)
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện
TTHC
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn tờ khai có. Tải file đính kèm
Yêu cầu thực hiện TTHC Không
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước - Trang 2
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước 9 10 17