Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01/ĐK-GCN
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Ngày…... / ...… / .......…
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ......................................................

Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………….
.…...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
(Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện cùng có
quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm
tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và
ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)

2. Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
(Đánh dấu vào ô
trống lựa chọn)
- Cấp GCN đối với thửa đất
, Tài sản gắn liền với đất
3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)
3.1.Thửa đất số: …………....………….. ; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………………………;
3.3. Địa chỉ tại: ..............................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …....……........ m2; sử dụng chung: ....................... m2; sử dụng riêng: …..................…m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: .........................................., từ thờ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 01/ĐK-GCN
PHN GHI CA NGƯI NHN
H SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Ngày…... / ...… / .......…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐƠN Đ NGH CP GIY CHNG NHN, QUYN S DNG ĐT,
QUYN S HU NHÀ VÀ TÀI SN KHÁC GN LIỀN VI ĐT
(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ......................................................
I. PHẦN KHAI CỦA NI S DỤNG ĐẤT, CHỦ SHỮU I SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem kớng dẫn viết đơn tớc khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………….
.…...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
(Cá nhân ghi hn, năm sinh, s giy CMND; h gia đình ghi ch Htrưc h tên, năm sinh, s giy CMND ca ngưi đi din cùng có
quyn s dng đt và s hu tài sn ca h.
T chc ghi tên và quyết đnh thành lp hoặc giy đăng ký kinh doanh, giy phép đầu tư (gm
tên và s, ngày ký, cơ quan ký văn bản).
Cá nhân nưc ngoài và ngưi Vit Nam đnh cư nưc ngoài ghi h tên, năm sinh, quc tch, s và
ngày cấp, nơi cp h chiếu. Trưng hp nhiu ch cùng s dng đt, cùng s hu tài sn thì kê khai tên các ch đó vào danh sách kèm theo)
2. Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
- Cấp GCN đối với thửa đất , Tài sản gắn liền với đất
(Đánh dấu vào ô
trống lựa chọn)
3. Thửa đất đăng quyn sdụng (Không phi khai nếu đ ngh chng nhn b sung quyn s hu tài sn)
3.1.Thửa đất số: …………....………….. ; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………………………;
3.3. Địa chỉ tại: ..............................................................................................................................;
3.4. Din tích: ............ m
2
; s dng chung: ....................... m
2
; s dng riêng: ..................…m
2
;
3.5. Sử dụng vào mục đích: .........................................., từ thời điểm: ……..……………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: …...................................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng:….............................................................................................................;
(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả
tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)
4. i sản gắn liền với đất (Ch kê khai nếu có nhu cu đưc chng nhn hoc chng nhn b sung quyn s hu)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): ..............................................................................;
b) Địa chỉ: .......................................................................................................................................;
c) Diện tích xây dựng: ................ (m
2
);
d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ..............................................;
đ) Sở hữu chung: ………………................... m
2
,
sở hữu riêng: ............................................ m
2
;
e) Kết cấu: ......................................................................................................................................;
g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: .......................................................;
i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: ...................................
(Trường hợp nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ khai các thông tin chung tổng diện tích của
các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm:
a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m
2
;
b) Nguồn gốc tạo lập:
a) Loại cây: ………….....................…;
b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang - Trang 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang 9 10 657