Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở
tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
ngoài như sau:
1. Trình tự thực hiện
- Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của
khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở
Tài nguyên và Môi trường.
- Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu
theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo file để theo dõi quá trình giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ
chức thẩm định, giải quyết theo quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng
như các quy định khác có liên quan.
- Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên
môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định.
- Nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo
phiếu hẹn và trả lại cho khách hàng, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường và văn phòng đăng
ký sử dụng đất.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu số 01/ĐK-GCN).
- Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo Mẫu số 03/ĐK-GCN).
- Bản sao Quyết định thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (khi
nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu).
- Văn bản chứng minh việc nhận quyền sử dụng đất từ việc tách thửa đất.
- Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận quyền sử dụng đất từ
việc tách thửa đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất xin tách thửa (bản gốc).
- Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (thể hiện phần tách thửa)
có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 30 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính...
Hướng dẫn thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở
tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước
ngoài như sau:
1. Trình tự thực hiện
- Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của
khách hàng yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở
Tài nguyên và Môi trường.
- Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất c thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu
theo quy định.
+ Trường hợp hồ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo file để theo dõi quá trình giải quyết.
+ Trường hợp hồ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ
chức thẩm định, giải quyết theo quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng
như các quy định khác có liên quan.
- Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ do các phòng chuyên
môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định.
- Nhận kết quả hồ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo
phiếu hẹn và trả lại cho khách hàng, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Tài nguyên Môi trường văn phòng đăng
ký sử dụng đất.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu số 01/ĐK-GCN).
- Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo Mẫu số 03/ĐK-GCN).
- Bản sao Quyết định thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (khi
nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu).
- Văn bản chứng minh việc nhận quyền sử dụng đất từ việc tách thửa đất.
- Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận quyền sử dụng đất từ
việc tách thửa đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất xin tách thửa (bản gốc).
- Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (thể hiện phần tách thửa)
có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 30 ngày làm việc.
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác - Trang 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 9 10 601