Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế
chuyển giao
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.
- Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ) tổ chức thẩm
định hồ sơ:
+ Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Bộ Khoa
học và Công nghệ cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.
+ Trong trường hợp không cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ (theo mẫu);
+ Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động; Giấy xác nhận tư
cách pháp lý đối với người đại diện, ký tên trong hợp đồng;
+ Văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và
tiếng nước ngoài; Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng
dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ
chức;
+ Dự kiến chi phí chuyển giao công nghệ phải trả từng năm và tổng giá thanh toán trong suốt
thời hạn hợp đồng;
+ Danh mục tài liệu công nghệ, máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật (nếu có) kèm theo hợp
đồng chuyển giao công nghệ;
+ Trong trường hợp có sử dụng vốn nhà nước phải gửi kèm văn bản của cơ quan có thẩm
quyền quyết định đầu tư nhất trí với nội dung chuyển giao công nghệ và giá ước tính cho công nghệ
được chuyển giao.

+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy
phép chuyển giao công nghệ).
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển
giao.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép chuyển giao công ...
Cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế
chuyển giao
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.
- Bộ Khoa học Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định Giám định Công nghệ) tổ chức thẩm
định hồ sơ:
+ Nếu tổ chức, nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Bộ Khoa
học và Công nghệ cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.
+ Trong trường hợp không cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ
có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ (theo mẫu);
+ Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động; Giấy xác nhận
cách pháp lý đối với người đại diện, ký tên trong hợp đồng;
+ Văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt
tiếng nước ngoài; Hợp đồng phải được các bên kết, đóng dấu chữ tắt củac bên, đóng
dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng tổ
chức;
+ Dự kiến chi phí chuyển giao công nghệ phải trả từng năm tổng giá thanh toán trong suốt
thời hạn hợp đồng;
+ Danh mục tài liệu công nghệ, máy móc, thiết bị, phương tiện kthuật (nếu có) kèm theo hợp
đồng chuyển giao công nghệ;
+ Trong trường hợp sử dụng vốn nhà nước phải gửi kèm văn bản của quan thẩm
quyền quyết định đầu nhất trí với nội dung chuyển giao công nghệ giá ước tính cho công nghệ
được chuyển giao.
Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ - Trang 2
Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ 9 10 273