Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy phép khắc dấu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục cấp giấy phép khắc dấu
1. Các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 3 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP phải có văn
bản thành lập, sát nhập, chia, tách đơn vị hành chính các cấp của cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật.
Việc khắc dấu các chức danh nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số
58/2001/NĐ-CP phải có công văn đề nghị của Văn phòng Quốc hội hoặc Văn phòng Chủ
tịch nước hoặc Văn phòng Chính phủ.
2. Các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp phải có quyết định thành lập và cho phép
sử dụng con dấu của cấp có thẩm quyền. Trường hợp trong quyết định thành lập chưa cho
phép sử dụng con dấu thì cơ quan quyết định thành lập phải có văn bản cho phép cơ
quan, tổ chức đó được sử dụng con dấu.
3. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải có
quyết định hoặc giấy phép thành lập, cho phép sử dụng con dấu và Điều lệ hoạt động
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với Hội cấp trung ương có tổ chức hoạt động
trong phạm vi toàn quốc do Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ quyết định thành lập và
quyết định phê duyệt Điều lệ; hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và quyết định phê
duyệt Điều lệ; Các tổ chức Hội thuộc hệ thống các tổ chức hội nói trên phải có quyết định
thành lập đúng trình tự pháp lý theo Điều lệ của Hội đã được phê duyệt.
Các tổ chức tôn giáo phải có Điều lệ hoặc Hiến chương đã được chấp thuận bằng văn bản
của Ban Tôn giáo Chính phủ hoặc Ban Tôn giáo cấp tỉnh.
Tổ chức khoa học phải có Giấy chứng nhận đăng ký khoa học do Bộ Khoa học công nghệ
và môi trường hoặc Sở Khoa học công nghệ và môi trường cấp.
Tạp chí, Nhà xuất bản phải có giấy phép hoạt động do Bộ Văn hoá Thông tin hoặc Sở
Văn hoá Thông tin cấp.
Các tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam, trừ tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phải có
giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
4. Các tổ chức kinh tế:
a. Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã phải có
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với
chi nhánh, văn phòng đại diện).
b. Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có
Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh.
c. Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm phải có Quyết định
thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép điều chỉnh (đối với chi n...
Thủ tục cấp giấy phép khắc dấu
1. Các quan, tổ chức quy định tại Điều 3 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP phải văn
bản thành lập, sát nhập, chia, tách đơn vị hành chính các cấp của quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật.
Việc khắc dấu các chức danh nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số
58/2001/NĐ-CP phải có công văn đề nghị của Văn phòng Quốc hội hoặc Văn phòng Ch
tịch nước hoặc Văn phòng Chính phủ.
2. Các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp phải có quyết định thành lậpcho phép
sử dụng con dấu của cấp có thẩm quyền. Trường hợp trong quyết định thành lập chưa cho
phép sử dụng con dấu thì quan quyết định thành lập phải văn bản cho phép
quan, tổ chức đó được sử dụng con dấu.
3. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội, tổ chức hội - nghề nghiệp phải
quyết định hoặc giấy phép thành lập, cho phép sử dụng con dấu Điu lệ hoạt động
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với Hội cấp trung ương có tổ chức hoạt động
trong phạm vi toàn quốc do Ban Tổ chức n bộ Chính phủ quyết định thành lập và
quyết định phê duyt Điu l; hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành ph trực thuộc
Trung ương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và quyết định phê
duyệt Điều lệ; Các tổ chức Hội thuộc hệ thống các tổ chức hội nói trên phải có quyết định
thành lập đúng trình tự pháp lý theo Điều lệ của Hội đã được phê duyệt.
Các tổ chức tôn giáo phải có Điều lệ hoặc Hiến chương đã được chấp thuận bằng văn bản
của Ban Tôn giáo Chính phủ hoặc Ban Tôn giáo cấp tỉnh.
Tổ chức khoa học phải có Giấy chứng nhận đăng ký khoa học do Bộ Khoa học công nghệ
và môi trường hoặc Sở Khoa học công nghệ và môi trường cấp.
Tạp chí, Nhà xuất bản phải giấy phép hoạt động do Bộ n hoá Thông tin hoặc Sở
Văn hoá Thông tin cấp.
Các tổ chức nước ngoài không chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam, trừ tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam, phải
giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
4. Các tổ chức kinh tế:
a. Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác phải
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng hoạt động (đối với
chi nhánh, văn phòng đại diện).
b. Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam phải
Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh.
c. Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm phải có Quyết định
thành lập hoạt động hoặc Giấy pp điều chỉnh (đối với chi nhánh, văn phòng đại
diện) hoặc Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với doanh nghip bảo
hiểm nước ngoài tại Việt Nam) do Bộ Tài chính cấp.
d. Đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội và các đơn vị thành viên của doanh nghiệp này phải có Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
e. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc
các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các
tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam ngoài các giấy tờ
trên, phải văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đặt trụ sở và hoạt động tại
Thủ tục cấp giấy phép khắc dấu - Trang 2
Thủ tục cấp giấy phép khắc dấu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy phép khắc dấu 9 10 448