Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch
a. Trình tự thực hiện:
- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; địa
chỉ - 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: kiểm tra nội dung
thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu
biên nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.
+ Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính
theo giấy hẹn.
b Cách thức thực hiện:
- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.
- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);
- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật
(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng
hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông
tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).
(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục c, nếu không bộ
phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).
+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấp phép quy hoạch;
+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.
+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.
(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc)
để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền,
cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).
- Số lượng hồ sơ:
+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác
triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.
+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện
cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ
chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để g...
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch
a. Trình tự thực hiện:
- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; địa
chỉ - 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: kiểm tra nội dung
thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu
biên nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.
+ Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính
theo giấy hẹn.
b Cách thức thực hiện:
- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.
- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);
- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật
(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng
hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông
tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).
(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục c, nếu không bộ
phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).
+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấp phép quy hoạch;
+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.
+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.
(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc)
để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền,
cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).
- Số lượng hồ sơ:
+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác
triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.
+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện
cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ
chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.
d. Thời gian giải quyết:
45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp
nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy
hoạch - Kiến trúc.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt với Dự án
lớn hơn 50ha, Ủy quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt với Dự án nhỏ hơn 50ha.
5
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch - Trang 2
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch 9 10 781