Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN
ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...
Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày......tháng.......năm......

BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM
Kính gửi:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố..............

- Họ và tên (của giám đốc doanh nghiệp):........................................................
- Chức vụ: Giám đốc.........(tên doanh nghiệp)..................................................
- Địa chỉ:...........................................................................................................
- Điện thoại:........................................Fax:.......................................................
......(tên doanh nghiệp).......................... cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện đúng lịch trình vận chuyển theo giấy phép vận chuyển và mỗi
chuyến hàng vận chuyển hàng nguy hiểm đều làm Lệnh điều động vận chuyển theo
mẫu kèm theo và có sổ theo dõi việc vận chuyển hàng nguy hiểm.
2. Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình vận chuyển hàng
nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo tới Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố nằm trong lịch trình vận chuyển để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ
trong trường hợp xảy ra sự cố.
Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )

...
MẪU BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN
ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...
Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày......tháng.......năm......
BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố..............
- Họ và tên (của giám đốc doanh nghiệp):........................................................
- Chức vụ: Giám đốc.........(tên doanh nghiệp)..................................................
- Địa chỉ:...........................................................................................................
- Điện thoại:........................................Fax:.......................................................
......(tên doanh nghiệp).......................... cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện đúng lịch trình vận chuyển theo giấy phép vận chuyển mỗi
chuyến hàng vận chuyển hàng nguy hiểm đều làm Lệnh điều động vận chuyển theo
mẫu kèm theo và có sổ theo dõi việc vận chuyển hàng nguy hiểm.
2. Bảo đảm an toàn, vệ sinh, i trường trong quá trình vận chuyển hàng
nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo tới Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố nằm trong lịch trình vận chuyển đ kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ
trong trường hợp xảy ra sự cố.
Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ) 9 10 672