Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1
Xây dựng mới
Cải tạo sửa chữa
Kính gởi:
- ...............................................................................2
3
1. Tên chủ đầu tư: .............................................................................................................
hoặc tên người đại diện hoặc được ủy quyền theo pháp luật:…………………………..
…………………………………CMND
số
....................do………………cấp
ngày……
tháng...........năm........
Địa chỉ thường trú:4
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
- Số điện thoại:............................
2. Địa điểm xây dựng:
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):.............................................
- Thuộc lô, thửa đất số:5..............................tờ bản đồ:6.......................................................
3. Giấy về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất:7
………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4.Nội dung xin phép xây dựng:
- Loại công trình:8...............................................................................................................
- Quy mô (theo bản vẽ xin phép xây dựng)
5. Cá nhân/ tổ chức tư vấn thiết kế (KTS, KS/ Công ty):…………………………………..
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Địa chỉ:.............................................................................................................................
....................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1
Xây dựng mới
Cải tạo sửa chữa
Kính gởi: - ...............................................................................
2
1. Tên chủ đầu tư:
3
.............................................................................................................
hoặc tên người đại diện hoặc được ủy quyền theo pháp luật:…………………………..
…………………………………CMND s ....................do………………cấp ngày……
tháng...........năm........
Địa chỉ thường trú:
4
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
- Số điện thoại:............................
2. Địa điểm xây dựng:
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):.............................................
- Thuộc lô, thửa đất số:
5
..............................tờ bản đồ:
6
.......................................................
3. Giấy về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất:
7
………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4.Nội dung xin phép xây dựng:
- Loại công trình:
8
...............................................................................................................
- Quy mô (theo bản vẽ xin phép xây dựng)
5. Cá nhân/ tổ chức tư vấn thiết kế (KTS, KS/ Công ty):…………………………………..
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Địa chỉ:.............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Số điện thoại:..............................
- Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty (hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng)
số:……………......................................do……………………………..cấp
6. Thời gian hoàn thành công trình: dự kiến là ……tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp thiết kế được duyệt đính
kèm giấy phép, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm..........
Xác nhận của Chủ đầu tư
UBND phường (xã, thị trấn) (ký tên)
9
(ký tên – đóng dấu)
10
1
Mẫu này dùng cho mọi đối tượng gởi cơ quan cấp giấy phép xây dựng để xin phép xây dựng.
2
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp: Sở Xây dựng, UBND
quận - huyện hoặc Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất thành phố,
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư - Trang 2
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 9 10 552