Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san như sau:
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:

Cấp giấy phép xuất bản đặc san
Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép về Cục
Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Qua hệ thống Bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:

a. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đề nghị cấp phép xuất bản đặc san (có mẫu tờ
khai).
- Mẫu trình bày tên gọi của đặc san (măng - sét).
- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh
chứng nhận có đủ điều kiện để xuất bản đặc san (đối
với các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
theo quy định, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét
việc giải quyết; trường hợp không cấp, Cục Báo chí
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ
tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
6. Cơ quan thực hiện thủ - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền
tục hành chính:
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
7. Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:

Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (nếu có và đề nghị
đính kèm):

Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san
(kích nút Tải về để tải mẫu tờ khai này).

10. Yêu cầu, điều kiện thực

Không

hiện thủ tục hành chính
(nếu có):
- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật
11. Căn cứ pháp lý của thủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
tục hành chính:
- Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 quy
định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động
báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất
bản đặc san.

...
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san như sau:
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản đặc san
1. Trình tự thực hiện:
quan, tổ chức gửi hồ đề nghị cấp phép về Cục
Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Qua hệ thống Bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đề nghị cấp phép xuất bản đặc san (có mẫu tờ
khai).
- Mẫu trình bày tên gọi của đặc san (măng - sét).
- Văn bản của Sở Thông tin Truyền thông cấp tỉnh
chứng nhận đủ điều kiện để xuất bản đặc san (đối
với các quan, tổ chức tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
theo quy định, Cục Báo chí trách nhiệm xem xét
việc giải quyết; trường hợp không cấp, Cục Báo chí
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Đối tượng thực hiện thủ
tục hành chính:
Cơ quan, tổ chức.
6. quan thực hiện thủ
tục hành chính:
- quan thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
7. Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính:
Giấy phép
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (nếu đề ngh
đính kèm):
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san
(kích nút Tải về để tải mẫu tờ khai này).
10. Yêu cầu, điều kiện thực
Không
Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san - Trang 2
Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san 9 10 741