Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông bao gồm trình tự các công việc bạn cần phải thực hiện khi muốn làm hộ
chiếu mới, hoặc cấp đổi lại hộ chiếu khi bị hỏng, mất. Mọi thủ tục cấp đổi hộ chiếu được thực hiện theo
đúng quy trình và thời gian quy định.
Hộ chiếu (trước đây, còn được gọi là "sổ thông hành" ở Miền Nam Việt Nam) là một loại giấy tờ để nhận dạng
cá nhân và quốc tịch của người giữ, khi sang quốc gia khác. Trước đây, tại hầu hết các quốc gia, hộ chiếu là một
cuốn sổ nhỏ có nhiều trang để lưu những thị thực cho phép nhập cảnh. Ngày nay, có nhiều dạng hộ chiếu khác
nhau, có thể chỉ là một tấm thẻ.
I. Thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu
1. Đối với người là cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị
quân đội nhân dân và công an nhân dân (kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 01 năm trở lên và
những người được cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam).
a. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu
02 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (mẫu TK1) kê khai đầy đủ, rõ ràng, có dán ảnh và kèm theo 3
ảnh (tổng cộng 5 ảnh mới chụp, cỡ 4*6, mặt nhìn thẳng, đầu để trần). Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản
lý đương sự kí tên, đóng dấu giáp lai vào tờ khai để xác nhận nội dung và đóng đấu giáp lai vào ảnh dán trên
02 tờ khai.
 Văn bản của thủ trưởng có thẩm quyền của cơ quan chủ quản cử cán bộ đi nước ngoài hoặc đồng ý đi
nước ngoài về việc riêng.


b. Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả
Người đề nghị cấp hộ chiếu trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cục quản lý xuất nhập cảnh (Chỉ cần 01 tờ
khai mẫu TK1), hoặc trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Công an tỉnh (Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
hoặc tạm trú dài hạn từ 01 năm trở lên).
Nếu nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ
khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị
cấp hộ chiếu.
 Nếu nộp hồ sơ tại Công an tỉnh: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Công an tỉnh chuyển hồ sơ về Cục quản lý Xuất nhập cảnh xem xét cấp hộ chiếu và chuyển về Công
an tỉnh để trả cho người đề nghị cấp hộ chiếu.


2. Đối với nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với
nước ngoài.
a. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu
02 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (mẫu TK1) kê kh...
THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông bao gồm trình tự các công việc bạn cần phải thực hiện khi muốn làm h
chiếu mới, hoặc cấp đổi lại hộ chiếu khi b hỏng, mất. Mọi thủ tục cấp đổi hộ chiếu được thực hiện theo
đúng quy trình thời gian quy định.
Hộ chiếu (trước đây, còn được gọi "sổ thông hành" Miền Nam Việt Nam) một loại giấy t để nhận dạng
nhân quốc tịch của người giữ, khi sang quốc gia khác. Trước đây, tại hầu hết các quốc gia, hộ chiếu một
cuốn sổ nhỏ nhiều trang để lưu những thị thực cho phép nhập cảnh. Ngày nay, có nhiều dạng hộ chiếu khác
nhau, thể chỉ một tấm thẻ.
I. Thủ tục cấp h chiếu lần đầu
1. Đối với người là cán bộ, ng chức, nhân viên trong quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, đơn v
quân đội nhân dân công an nhân dân (kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 01 năm trở lên và
những người được cơ quan, doanh nghiệp nhà nước c sang làm việc tại các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh,
doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài t chức nước ngoài tại Việt Nam).
a. Hồ đề nghị cấp hộ chiếu
02 Tờ khai đ nghị cấp h chiếu phổ thông (mẫu TK1) kê khai đầy đủ, ràng, có dán ảnh và kèm theo 3
ảnh (tổng cộng 5 ảnh mới chụp, cỡ 4*6, mặt nhìn thẳng, đầu để trần). Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản
đương s tên, đóng dấu giáp lai vào t khai đ c nhận nội dung và đóng đấu giáp lai vào nh dán trên
02 tờ khai.
Văn bản của thủ trưởng có thẩm quyền của cơ quan chủ quản cử cán bộ đi nước ngoài hoặc đồng ý đi
nước ngoài về việc riêng.
b. Nơi nộp hồ và nhận kết quả
Người đề nghị cấp hộ chiếu trực tiếp nộp hồ nhận kết quả tại cục quản lý xuất nhập cảnh (Chỉ cần 01 tờ
khai mẫu TK1), hoặc trực tiếp nộp hồ và nhận kết quả tại Công an tỉnh (Nơi đăng hộ khẩu thường trú
hoặc tạm trú dài hạn từ 01 năm trở lên).
Nếu nộp hồ tại Cục quản xuất nhập cảnh thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ
khi nhận đủ hồ hợp lệ, Cục quản xuất nhập cảnh xem xét cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị
cấp hộ chiếu.
Nếu nộp hồ tại Công an tỉnh: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Công an tỉnh chuyển h v Cục quản Xuất nhập cảnh xem xét cấp h chiếu và chuyển về Công
an tỉnh để tr cho người đề nghị cấp h chiếu.
2. Đối với nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với
nước ngoài.
a. Hồ đề nghị cấp hộ chiếu
02 t khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (mẫu TK1) kê khai đầy đủ, ràng, dán 02 ảnh kèm theo
03 ảnh (tổng cộng 05 ảnh 4*6, mặt nhìn thẳng, đầu để trần) xác nhận dấu giáp lai ảnh của
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông - Trang 2
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông 9 10 927