Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn như sau:
Thủ tục

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30
ngày, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh
thì khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ
cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ
sơ (theo quy định tại Điều 12 Nghị định số
47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
1. Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được
thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1,
khoản 2 Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày
17/6/2011).
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT của tỉnh, thành phố
nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối
2. Cách thức thực hiện:
với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính
trong phạm vi nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.
Quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số
47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh
nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về
3. Thành phần, số lượng hồ tính chính xác của báo cáo;
sơ:
- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu
doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
- Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2
Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011,
nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu
chính lần gần nhất;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.
4. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định.

5. Đối tượng thực hiện thủ
- Tổ chức.
tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
6. Cơ quan thực hiện thủ Thông tin và Truyền thông.
tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và
Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công an.
7. Kết quả thực hiện thủ
- Giấy phép.
tục hành chính:
8. Lệ phí (nếu có):

- Không.

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (ban hành
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ
kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng
khai (nếu có và đề nghị
6 năm 2011 của Chính phủ). Kích nút Tải về để tải
đính kèm):
mẫu đơn này.
10. Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính - Không.
(nếu có):
11. Căn cứ pháp lý của thủ
tục hành chính:

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-...
Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn như sau:
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
1. Trình tự thực hiện:
- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30
ngày, nếu doanh nghiệp nhu cầu tiếp tục kinh doanh
thì khai báo đầy đủ chính xác thông tin trong hồ sơ
cũng như nộp các giấy tờ cần thiết m theo trong hồ
(theo quy định tại Điều 12 Nghị định s
47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
- Doanh nghiệp gửi hồ về Sở TTTT của tỉnh, thành
phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
- Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được
thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc k
từ ngày nhận được hồ đáp ứng quy định tại khoản 1,
khoản 2 Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày
17/6/2011).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT của tỉnh, thành phố
nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối
với hồ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính
trong phạm vi nội tỉnh).
- Qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ
sơ:
Quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số
47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh
nghiệp tự đóng dấu xác nhận chịu trách nhiệm v
tính chính xác của báo cáo;
- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu
doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
- Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2
Điều 6 Nghị định s 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011,
nếu thay đổi so với hồ đề nghị cấp giấy phép bưu
chính lần gần nhất;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.
4. Thời hạn giải quyết:
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định.
5. Đối ợng thực hiện thủ
tục hành chính:
- Tổ chức.
6. quan thực hiện thủ
tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và
Truyền thông.
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Trang 2
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn 9 10 593