Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Trình tự thực hiện
Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ
ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất,
bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy
phép lao động đã được cấp thì người nước ngoài có trách
nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt
Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Người sử
dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi
chính phủ nước ngoài phải thông báo với Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội, nơi đã cấp giấy phép lao động cho
người nước ngoài về việc giấy phép lao động bị mất, bị
hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy
phép lao động. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày
giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu,
nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao
động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ
nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao
động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp
giấy phép lao động đó;Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy
phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải
cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy
phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước
ngoài.
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người
nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất, bị
hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc và phải có xác nhận
của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam;
- Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp Giấy
phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc
ghi trên giấy phép lao động đã được cấp.
- 03 ảnh mầu 3x4.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục

Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động
Tổ chức

hành chính
Cơ quan thực hiện thủ tục hành
chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành
chính

...
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Trình tự thực hiện Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ
ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất,
bị hỏng, thay đổi về s hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy
phép lao động đã được cấp thì người nước ngoài trách
nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt
Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ ớc ngoài. Người sử
dụng lao động, đối c phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi
chính phủ nước ngoài phải thông báo với Sở Lao động
Thương binh hội, nơi đã cấp giấy phép lao động cho
người nước ngoài về việc giấy phép lao động bị mất, bị
hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy
phép lao động. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày
giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu,
nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao
động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ
nước ngoài phải nộp hồ đề nghị cấp lại giấy phép lao
động cho Sở Lao động Thương binh hội nơi đã cấp
giấy phép lao động đó;Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ đề nghị cấp lại giấy
phép lao động, Sở Lao động Thương binh hội phải
cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy
phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
Cách thức thực hiện Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước
ngoài.
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người
nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động Thương
binh hội, trong đó phải giải trình do bị mất, bị
hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc phải xác nhận
của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam;
- Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp Giấy
phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc
ghi trên giấy phép lao động đã được cấp.
- 03 ảnh mầu 3x4.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động
Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Trang 2
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 9 10 157