Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương là Công an huyện, quận, thị xã.
- Đối với tỉnh là Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc
tỉnh.
Thời hạn giải quyết:
Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Mức phí:
- Không quá 15.000đ/lần đăng ký (không quá 10.000đ/lần đăng ký đối với trường hợp không cấp sổ
hộ khẩu) đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành
phố thuộc tỉnh. Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể
do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
- Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của
liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình
thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân
tộc.
Văn bản quy định:
- Thông tư số 07/2008/TT-BTC
- Luật Cư trú số 81/2006/QH11
- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2:
Công dân nộp hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh để làm
thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và hẹn công dân thời gian
trả kết quả.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến
nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
- Bước 3:
Nhận Giấy chuyển hộ khẩu tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện:

- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí (trừ trường hợp được
miễn). Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ
trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả Giấy chuyển hộ khẩu cho người đến
nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Thành phần hồ sơ:
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
...
Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
 !"
# !$% !#"
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
&'() !"
#&'() !$% !
#"
Thời hạn giải quyết:
*+,-./012'(341
Mức phí:
*+56",,,17819.:;.+5,",,,17819.:1<=.$(>
.?@1+24A<2
#"+..+BC1DE6,FBCG"HCI/
J4K1'LJL#M1"
*N1+<=ODBP=;4A'@2(Q4J5R>2
(Q%D4J5R>2D%SBPTUBV%1&
J 4+1WXBY4%JL !$V43412Z[D\L
"
Văn bản quy định:
(,]7^,,R7S
_`(R57^,,a7bK55
(,a7^,,]7Sc55
- bM1(adR7^,,]7bSc55
Các bước thực hiện:
- Bước 1:
?D'(3412+
- Bước 2:
JL'($$/.?) !$2#1/B
2I$$/.?"W?BeM'(PJL<
X.MX"
f+DM'(./BN+:J'(O
<='(1!1812=&M$DG44<"
<='(M4A.=&+DM'(Jg1/<1M
'(B)4.<"
f<M'(O0C^1MCa8;h#@"
- Bước 3:
Ui$/.?)I(j !$O
Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu - Trang 2
Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu 9 10 921