Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
27. Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà
Nẵng.
- Thẩm định hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở
hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ
sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa
chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu
rõ lý do).
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (có công chứng);
+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định
viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định
sở hữu công nghiệp;
- Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
h. Lệ phí:
- Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 300.000
đồng.

- Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000
đồng.
- Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt
động giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện thành lập Tổ chức giám định:
- Có ít nhất 02 thành viên có thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
l. Căn cứ pháp lý của thủ...
27. Cp giy chng nhn t chc đ điu kin hot đng giám đnh s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn h sơ: H sơ yêu cu có th được np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà
Nng.
- Thm đnh h sơ:
+ Trường hp h sơ đáp ng các quy đnh, Cc trưởng Cc S hu trí tu ra quyết đnh
cp Giy chng nhn đ điu kin hot đng giám đnh s hu công nghip;
+ Trường hp h sơ thiếu sót hoc không đáp ng các quy đnh, Cc trưởng Cc S
hu trí tu s ra thông báo d đnh t chi chp nhn h sơ, nêu rõ lý do đ t chc np h sơ
sa cha hoc ý kiến phn đi. Nếu t chc np h sơ không sa cha thiếu sót, hoc sa
cha không đt yêu cu, không có ý kiến phn đi hoc ý kiến phn đi không xác đáng, Cc
trưởng Cục S hu trí tu ra quyết đnh t chi cp Giy chng nhn t chc giám đnh (nêu
rõ lý do).
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí MinhĐà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo mu);
+ Bn sao Giy đăng ký hot đng khoa hc công ngh (có công chng);
+ Bn sao quyết đnh tuyn dng hoc hp đng lao đng gia t chc giám đnh
viên s hu công nghip hot đng cho t chc (có công chng);
+ Chng t np phí, l phí.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết: 01 tháng ktừ ngày tiếp nhn hsơ.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: T chc.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính:
- Quyết đnh cp/t chi cp Giy chng nhn t chc đ điu kin hot đng giám đnh
s hu công nghip;
- Giy chng nhn t chc đ điu kin hot đng giám đnh s hu công nghip.
h. L phí:
- Phí thm đnh hsơ u cu ghi nhn tchc giám đnh shu công nghip: 300.000
đng.
Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 9 10 322