Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh:
Mục đích: Cấp phép về báo chí, xuất bản
Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp
Tên thủ tục: Cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh.
Mục đích: Cấp phép về báo chí, xuất bản
Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp
Hồ sơ gồm có:
1. Đơn xin cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, bản tin, tờ tin, ảnh (mẫu đơn
kèm theo).
2. 02 bản thảo xuất bản phẩm hoàn chỉnh (bản photocoppy).
3. Trước khi phát hành, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải nộp lưu chiểu (mẫu tờ
khai kèm theo).
Lệ phí: không
Thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (kể từ khi hoàn chỉnh các thủ tục gửi đến).
Căn cứ pháp lý: Luật báo chí; Luật Xuất bản hiện hành; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày
26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.
Địa điểm tiếp nhận: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.
…………………………………………..

Tên đơn vị ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM
******
Kính gửi: Cục Xuất bản - Bộ TTTT
I. PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU:
1. Tên xuất bản phẩm nộp lưu chiểu: …………………………………………………………………..
2. Tên tác giả:
……………………………………………………………………………………………………………...

3. Giấy phép xuất bản số: ………………………………………………do: ………………………………….
cấp ngày: ………………………………………….
4. Số trang: …………………………………/1 bản. Số trang phụ bản (nếu có): ………………..
5. Số lượng in: …………………bản (bằng chữ: ……………………………………………………………)
6. Số lần xuất bản: lần thứ ……………………(hoặc tái xuất bản lần thứ ………………...)
7. In tại:
………………………………………………………………………………………………………………………...

Địa chỉ:
…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Số lượng bản nộp lưu chiểu: …………………………………bản.
…………ngày …… tháng…… năm 200…..

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

II. PHẦN CỦA CƠ QUAN NHẬN XUẤT BẢN PHẨM NỘP LƯU CHIỂU:
Cơ quan nhận lưu chiểu đã nhận đủ số lượng bản xuất bản phẩm theo quy định tại
Điều 27 Luật Xuất bản.
…………….,ngày ……..tháng ……..năm 200…
Người nhận lưu chiểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Tờ khai được lập thành 02 bản: Cục Xuất bản giữ 01 bản; giao đơn vị nộp 01 bản.

…………………………………………..

Tên đơn vị ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM
******
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông
I. PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU:
1. Tên xuất bản phẩm nộp lưu chiểu: …………………………………………………………………..
2. Tên tác giả:
……………………………………………………………………………………………………………...

3. Giấy phép xuất bản số: ………………………………………………do: ……………...
Cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh:
Mục đích: Cấp phép về báo chí, xuất bản
Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp
Tên thủ tục: Cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh.
Mục đích: Cấp phép về báo chí, xuất bản
Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp
Hồ sơ gồm có:
1. Đơn xin cấp pp xuất bản tài liệu không kinh doanh, bản tin, tờ tin, ảnh (mẫu đơn
kèm theo).
2. 02 bản thảo xuất bản phẩm hoàn chỉnh (bản photocoppy).
3. Trước khi phát hành, cơ quan, tổ chức đưc phép xuất bản phải nộp lưu chiểu (mẫu tờ
khai kèm theo).
Lệ phí: không
Thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (kể từ khi hoàn chỉnh các thủ tục gửi đến).
Căn cứ pháp lý: Luật o chí; Luật Xuất bản hiện hành; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày
26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.
Địa điểm tiếp nhận: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.
…………………………………………..
Tên đơn vị ……………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM
******
Kính gửi: Cục Xuất bản - Bộ TTTT
I. PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU:
1. Tên xuất bản phẩm nộp lưu chiểu: …………………………………………………………………..
2. Tên tác giả:
……………………………………………………………………………………………………………...
3. Giấy phép xuất bản số: ………………………………………………do: ………………………………….
cấp ngày: ………………………………………….
4. Số trang: …………………………………/1 bản. Số trang phụ bản (nếu có): ………………..
5. Số lượng in: …………………bản (bằng chữ: ……………………………………………………………)
6. Số lần xuất bản: lần thứ ……………………(hoặc tái xuất bản lần thứ ………………...)
7. In tại:
………………………………………………………………………………………………………………………...
Địa chỉ:
…………………………………………………………………………………………………………………………
8. Số lượng bản nộp lưu chiểu: …………………………………bản.
…………ngày …… tháng…… năm 200…..
Thủ tục cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh - Trang 2
Thủ tục cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục cấp phép xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh 9 10 232