Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp phiếu lý lịch t­ư pháp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp phiếu lý lịch tư pháp:
Mục đích: Cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, công dân Việt Nam, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có :
* Đối với người Việt Nam :
+ Đơn theo mẫu 02/TP-LLTP (Mẫu số 8a).
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
+ Bản sao hộ khẩu.
Trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì phải có văn bản
ủy quyền được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận (Mẫu số 8b).
* Đối với người nước ngoài:
+ Đơn theo mẫu 02/TP-LLTP (Mẫu số 8a).
+ Hộ chiếu.
+ Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.
Trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì phải có văn bản
ủy quyền có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng
hoà XHCN Việt Nam ở nước ngoài hoặc của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người
đó là công dân hoặc thường trú và phải hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật
Việt Nam.
Lệ phí:
- Cấp phiếu lý lịch tư pháp: 100.000đ/ lần cấp /người.
- Riêng đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa
thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định 135/1998/QĐ-TTg, ngày
31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng mức thu lệ phí: 50.000đ/ lần cấp/người.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 16 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu
cần thẩm tra xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 10 ngày (tổng cộng 26 ngày).
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999; Quyết định số
146/2000/QĐ-BTC ngày 18/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

MẪU SỐ 02/TP-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.... tháng... năm.....
ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố................................
Tôi là (họ và tên người làm đơn): ..............................................................
.......................................................... Giới tính...........................................
Tên gọi khác (nếu có):................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ....../......./..............................................................
Nơi sinh (1):..................................................................................
Cấp phiếu lý lịch tư pháp:
Mục đích: Cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định nước ngoài trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, công dân Việt Nam, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có :
* Đối với người Việt Nam :
+ Đơn theo mẫu 02/TP-LLTP (Mẫu số 8a).
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
+ Bản sao hộ khẩu.
Trường hợp ủy quyn làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lịch pháp thì phải văn bản
ủy quyền được UBND xã, phường, thị trấn nơi trú của người ủy quyền hoặc người đ-
ược ủy quyền chứng nhận (Mẫu số 8b).
* Đối với người nước ngoài:
+ Đơn theo mẫu 02/TP-LLTP (Mẫu số 8a).
+ Hộ chiếu.
+ Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.
Trường hợp ủy quyn làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lịch pháp thì phải văn bản
ủy quyền có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng
hoà XHCN Việt Namớc ngoài hoặc của quan thẩm quyền của nước mà người
đó là công dân hoặc thường trú và phải hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật
Việt Nam.
Lệ phí:
- Cấp phiếu lý lịch tư pháp: 100.000đ/ lần cấp /người.
- Riêng đối với công dân Việt Namtrú tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa
thuộc chương trình phát triển kinh tế - hội theo Quyết định 135/1998/QĐ-TTg, ngày
31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng mức thu lệ phí: 50.000đ/ lần cấp/người.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 16 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ, nếu
cần thẩm tra xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 10 ngày (tổng cộng 26 ngày).
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Thông liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999; Quyết định số
146/2000/QĐ-BTC ngày 18/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
MẪU SỐ 02/TP-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.... tháng... năm.....
ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Thủ tục cấp phiếu lý lịch t­ư pháp - Trang 2
Thủ tục cấp phiếu lý lịch t­ư pháp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ tục cấp phiếu lý lịch t­ư pháp 9 10 40