Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cấp Thẻ nhà báo

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục cấp Thẻ Nhà báo như sau:
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ
sơ:

- Thời hạn giải quyết:

Cấp Thẻ Nhà báo.
- Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và
hợp lệ sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Trường hợp không được cấp, Cục Báo chí sẽ có văn
bản trả lời.
- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
1. Thành phần hồ sơ:
- Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người
đề nghị cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy
định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt,
đóng dấu của cơ quan báo chí.
- Người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết
định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo
chí hoặc cơ quan công chứng xác nhận;
- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của
cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của:
Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ
quản, đại diện cấp Hội Nhà báo, đại diện Sở Thông tin
và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương);
- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của
công chứng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và danh sách đề nghị
cấp Thẻ Nhà báo theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính:

Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính:
- Lệ phí (nếu có):
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính
kèm):
- Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính (nếu
có):

Thẻ
Không
- Bản khai đăng ký đăng ký cấp Thẻ Nhà báo.
- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ Nhà báo.
- Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu
số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc
chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu
số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính:

- Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế
hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp
Thẻ từ 3 năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ
quan báo chí phân công;
- Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề
nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở
lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp
Thẻ;
- Được cơ quan b...
Thủ tục cấp Thẻ Nhà báo như sau:
Thủ tục Cấp Thẻ Nhà báo.
- Trình tự thực hiện:
- Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và
hợp lệ sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Trường hợp không được cấp, Cục Báo chí sẽ có văn
bản trả lời.
- Cách thức thực hiện;
- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ
sơ:
1. Thành phần hồ sơ:
- Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người
đề nghị cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy
định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt,
đóng dấu của cơ quan báo chí.
- Người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết
định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo
chí hoặc cơ quan công chứng xác nhận;
- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của
cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của:
Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ
quản, đại diện cấp Hội Nhà báo, đại diện Sở Thông tin
và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương);
- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của
công chứng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
- Thời hạn giải quyết:
60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và danh sách đề nghị
cấp Thẻ Nhà báo theo quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính:
Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính:
Thẻ
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính
kèm):
- Bản khai đăng ký đăng ký cấp Thẻ Nhà báo.
- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ Nhà báo.
- Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính (nếu
có):
- Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu
số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc
chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu
số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
Thủ tục cấp Thẻ nhà báo - Trang 2
Thủ tục cấp Thẻ nhà báo - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục cấp Thẻ nhà báo 9 10 184