Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự
án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
chuyển giao công nghệ.
- Bộ Khoa học và Công nghệ (trực tiếp Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ) tổ
chức xem xét hồ sơ:
+ Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Bộ Khoa
học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Bộ
Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (theomẫu);
+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và
tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng
dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ
chức;
+ Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động;
+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên ký tên trong hợp đồng;
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển
giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước);
+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp
đồng chuyển giao công nghệ).
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự
án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công
nghệ.
h. Lệ phí: Theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính (đang trong quá trình soạn thảo).
i. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Khi các bên có nhu cầu đăng ký...
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự
án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
chuyển giao công nghệ.
- Bộ Khoa học Công nghệ (trực tiếp V Đánh giá, Thẩm định Giám định Công nghệ) tổ
chức xem xét hồ sơ:
+ Nếu tổ chức, nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Bộ Khoa
học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Bộ
Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (theomẫu);
+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt
tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên kết, đóng dấu chữ tắt của các bên, đóng
dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng tổ
chức;
+ Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu
hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động;
+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên ký tên trong hợp đồng;
+ Văn bản chấp thuận của quan thẩm quyền quyết định đầu đối với hợp đồng chuyển
giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước);
+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng hợp
đồng chuyển giao công nghệ).
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ - Trang 2
Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ 9 10 130