Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ
sơ:
- Thời hạn giải quyết:
- Đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:
- Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính:
- Lệ phí (nếu có):
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính
kèm):
- Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính (nếu
có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính:

Cấp lại Thẻ Nhà báo.
- Những người đã được cấp Thẻ nhà báo nhưng làm
mất, làm hỏng gửi đơn về Cục Báo chí đề nghị cấp lại.
- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và
Truyền thông ký cấp lại Thẻ.
- Cục Báo chí trả thẻ.
- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn gửi Cục Báo chí phải có ý kiến xác nhận của cơ
quan báo chí, đơn vị công tác về trường hợp mất;
trường hợp bị hỏng, nát phải gửi kèm Thẻ cũ.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Không quy định.
- Cá nhân
- Tổ chức
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
Thẻ
Không
Không
Không
- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng
dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo

...
Thủ tục Cấp lại Thẻ Nhà báo.
- Trình tự thực hiện:
- Những người đã được cấp Thẻ nhà báo nhưng làm
mất, làm hỏng gửi đơn về Cục Báo chí đề nghị cấp lại.
- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và
Truyền thông ký cấp lại Thẻ.
- Cục Báo chí trả thẻ.
- Cách thức thực hiện;
- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ
sơ:
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn gửi Cục Báo chí phải có ý kiến xác nhận của cơ
quan báo chí, đơn vị công tác về trường hợp mất;
trường hợp bị hỏng, nát phải gửi kèm Thẻ cũ.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
- Thời hạn giải quyết: Không quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
- Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính:
Thẻ
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính
kèm):
Không
- Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính (nếu
có):
Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính:
- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng
dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo
Thủ tục chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài 9 10 562