Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu
* Đối với viên chức:
Căn cứ vào Điều 28 Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ
quy định về việc áp dụng luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử
làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.
Căn cứ vào Điều 9, 10 và 11 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức thủ tục cho người lao
động SCIC nghỉ hưu được quy định như sau:
I. Điều kiện nghỉ hưu:
Viên chức có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc
một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm
mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười
lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu
trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
II. Thủ tục nghỉ hưu:
1. Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan,
tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công
chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chuẩn bị người thay thế.
2. Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan,
tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành
kèm theo Nghị định này.
2. Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý
công chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để công
chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.
3. Công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm
cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.
4. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, công chức được nghỉ hưu và hưởng
chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
5. Được phép lùi thời gian nghỉ hưu, tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với trường hợp công chức ốm
đau, có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà thời gian không lùi quá 6 tháng.

5. Đối với công chức t...
Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu
* Đối với viên chức:
Căn cứ vào Điều 28 Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ
quy định về việc áp dụng luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử
làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.
Căn cứ vào Điều 9, 10 và 11 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức thủ tục cho người lao
động SCIC nghỉ hưu được quy định như sau:
I. Điều kiện nghỉ hưu:
Viên chức có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc
một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm
mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười
lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu
trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
II. Thủ tục nghỉ hưu:
1. Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan,
tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công
chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chuẩn bị người thay thế.
2. Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan,
tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành
kèm theo Nghị định này.
2. Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý
công chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để công
chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.
3. Công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm
cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.
4. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, công chức được nghỉ hưu và hưởng
chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
5. Được phép lùi thời gian nghỉ hưu, tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với trường hợp công chức ốm
đau, có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà thời gian không lùi quá 6 tháng.
Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu - Trang 2
Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu 9 10 28