Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Được đăng lên bởi hoangvancuong1981
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT
ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ
Trường mầm non;
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
- Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
Nội dung :
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư
thục nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy
ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra
các điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem
xét hồ sơ và kiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu thấy đủ
điều kiện quy định, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban
nhân dân cấp xã;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả
lời của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho
phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Trường hợp không cho phép thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có
văn bản thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.
Thông báo cần nêu rõ lý do không cho phép thành lập và hướng giải quyết (nếu
có);
Trong thời hạn 6 (sáu) tháng, nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có
đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3, điểm a Khoản 4 của Điều 11 Quy chế tổ
chức và hoạt động trường mầm non tư thục thì được cơ quan có thẩm quyền cho
phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép
hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập tư thục bị thu hồi
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập tư thục.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm tr...
Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
- Ngh định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, Thông số 44/2010/TT-BGDĐT
ngày 30/12/2010 Thông số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ
Trường mầm non;
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
- Thông 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục Đào
tạo.
Nội dung :
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư
thục nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ, Ủy
ban nhân dân cấp văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị kiểm tra
các điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Phòng Giáo dục Đào tạo xem
xét hồ kiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thục. Nếu thấy đủ
điều kiện quy định, phòng giáo dục đào tạo ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban
nhân dân cấp xã;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả
lời của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho
phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Trường hợp không cho phép thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
văn bản thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.
Thông báo cần nêu rõ lý do không cho phép thành lập hướng giải quyết (nếu
có);
Trong thời hạn 6 (sáu) tháng, nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thục
đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3, điểm a Khoản 4 của Điều 11 Quy chế tổ
chức hoạt động trường mầm non thục thì được cơ quan thẩm quyền cho
phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép
hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập tư thục bị thu hồi
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập tư thục.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Trang 2
Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Người đăng: hoangvancuong1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 9 10 252