Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------- o0o ----------ĐƠN XIN
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI
Kính gửi: - UBND xã ....................
- Ban quản trị HTX nông nghiệp ....................

Tên tôi là: .................................................................. Sinh năm: .............................................................
Tôi là xã viên đội sản xuất số .......... nông nghiệp xã ...............................................................................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................................
Là hộ nông dân, tôi được biết UBND huyện ............. có Hướng dẫn số ............ ngày ............ của
UBND huyện ............ cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Vậy tôi làm đơn này, xin với UBND xã ............, Ban quản trị HTX nông nghiệp xin chuyển đổi
diện tích ............ m2 trồng cây lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy
sản có giá trị kinh tế cao hơn.
Gia đình chúng tôi làm đơn xin chuyển đổi diện tích ............ m2 tại cánh đồng ............ .
Thực hiện mô hình chuyển đổi vườn, ao, chuồng (VAC).
Sau khi được chuyển đổi, gia đình tôi xin cam kết:
Thực hiện nghiêm chỉnh luật đất đai.
Chấp hành mọi quy định của Nhà nước về giao nộp các khoản theo quy định.
Không làm ảnh hưởng về tưới, tiêu đối với các diện tích xung quanh.
............ , ngày ............ tháng ............ năm 20............
Người làm đơn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------- o0o -----------
ĐƠN XIN
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI
Kính gửi: - UBND xã ....................
- Ban quản trị HTX nông nghiệp ....................
Tên tôi là: .................................................................. Sinh năm: .............................................................
Tôi là xã viên đội sản xuất số .......... nông nghiệp xã ...............................................................................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................................
Là hộ nông dân, tôi được biết UBND huyện ............. có Hướng dẫn số ............ ngày ............ của
UBND huyện ............ cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Vậy tôi làm đơn này, xin với UBND ............, Ban quản trị HTX nông nghiệp xin chuyển đổi
diện tích ............ m2 trồng cây lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng cây lâu năm nuôi trồng thủy
sản có giá trị kinh tế cao hơn.
Gia đình chúng tôi làm đơn xin chuyển đổi diện tích ............ m2 tại cánh đồng ............ .
Thực hiện mô hình chuyển đổi vườn, ao, chuồng (VAC).
Sau khi được chuyển đổi, gia đình tôi xin cam kết:
Thực hiện nghiêm chỉnh luật đất đai.
Chấp hành mọi quy định của Nhà nước về giao nộp các khoản theo quy định.
Không làm ảnh hưởng về tưới, tiêu đối với các diện tích xung quanh.
............ , ngày ............ tháng ............ năm 20............
Người làm đơn
Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 9 10 424