Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1893 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lục 14: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (Ban hành kèm
theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....….., ngày…….tháng…….năm..….
VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy
định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)
- Ông (bà): (nếu là hộ gia đình thì phải ghi tên cả 2 vợ chồng; nếu là tổ chức thì
ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật).........................................................
- Số CMND:...............................do CA.................cấp ngày.................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.........................................................................
- Địa chỉ liên hệ......................................................................................................
- Số điện thoại liên hệ............................................................................................
- Số tài khoản:(nếu có).....................................tại ngân hàng...............................
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)
- Ông (bà): (nếu là hộ gia đình thì phải ghi tên cả 2 vợ chồng)...........................
- Số CMND:...............................do CA.................cấp ngày.................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.........................................................................
- Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................
- Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................
- Số tài khoản:(nếu có)..............................tại ngân hàng......................................
Hai bên chúng tôi nhất trí thoả thuận các nội dung sau đây:
Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà ở với các
nội dung như sau:

1. Tên, số hợp đồng, ngày ký (hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày
nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi).....................................................................
2. Bên bán nhà ở: Công ty.....................................................................................
3. Loại nhà...
Phụ lục 14: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (Ban hành kèm
theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....….., ngày…….tháng…….năm..….
VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Căn cứ Thông số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy
định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)
- Ông (bà): (nếu hộ gia đình thì phải ghi tên cả 2 vợ chồng; nếu là tổ chức thì
ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật).........................................................
- Số CMND:...............................do CA.................cấp ngày.................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.........................................................................
- Địa chỉ liên hệ......................................................................................................
- Số điện thoại liên hệ............................................................................................
- Số tài khoản:(nếu có).....................................tại ngân hàng...............................
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)
- Ông (bà): (nếu là hộ gia đình thì phải ghi tên cả 2 vợ chồng)...........................
- Số CMND:...............................do CA.................cấp ngày.................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.........................................................................
- Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................
- Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................
- Số tài khoản:(nếu có)..............................tại ngân hàng......................................
Hai bên chúng tôi nhất trí thoả thuận các nội dung sau đây:
Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà với các
nội dung như sau:
Thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở - Trang 2
Thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở 9 10 909