Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP
THÔNG TIN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
(Sử dụng cho các chủ đầu tư dự án)
Kính gửi: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm
1. Tên chủ đầu tư:...............................................................................................
Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................
- Số nhà:.............................................đường.......................................................
Phường (xã/thị trấn):.........................quận (huyện)............................................
- Số điện thoại:..................................Fax:..........................................................
2. Địa điểm khu đất:
- Lô đất số:.........................tờ bản đồ:..................Diện tích:……………. m2
- Số nhà:.............................................đường.......................................................
Phường (xã/thị trấn):.........................quận (huyện)............................................
3. Nội dung dự kiến đầu tư (nếu có):
- Chức năng công trình:......................................................................................
- Mật độ xây dựng:..............................................................................................
- Tầng cao xây dựng:..........................................................................................
4. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo
đúng quy định, kính đề nghị Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm cung cấp các thông tin
quy hoạch - kiến trúc liên quan đến khu đất tại vị trí nêu trên.
Đơn đính kèm:
- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất
- Phương án thiết kế sơ phác (nếu có)
- ……

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm……
Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP
THÔNG TIN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
(Sử dụng cho các chủ đầu tư dự án)
Kính gửi: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm
1. Tên chủ đầu tư:...............................................................................................
Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................
- Số nhà:.............................................đường.......................................................
Phường (xã/thị trấn):.........................quận (huyện)............................................
- Số điện thoại:..................................Fax:..........................................................
2. Địa điểm khu đất:
- Lô đất số:.........................tờ bản đồ:..................Diện tích:……………. m2
- Số nhà:.............................................đường.......................................................
Phường (xã/thị trấn):.........................quận (huyện)............................................
3. Nội dung dự kiến đầu tư (nếu có):
- Chức năng công trình:......................................................................................
- Mật độ xây dựng:..............................................................................................
- Tầng cao xây dựng:..........................................................................................
4. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo
đúng quy định, kính đề nghị Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm cung cấp các thông tin
quy hoạch - kiến trúc liên quan đến khu đất tại vị trí nêu trên.
Đơn đính kèm:
- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất
- Phương án thiết kế sơ phác (nếu có)
- ……
Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm……
Người làm đơn
Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc. 9 10 593