Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
----------------------------------------Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải
quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế
được bảo hộ cần đáp ứng được các tiêu chuẩn: có tính mới so với trình độ kỹ thuật
trên thế giới; có trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp. Trong đó:
- Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử
dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở
nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong
trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
- Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật
đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới
bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn
hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký
sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không
thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực
kỹ thuật tương ứng.
- Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện
được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy
trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.
Hồ sơ đăng kí bảo hộ sáng chế bao gồm:
- Tờ khai (theo mẫu);
- Bản mô tả phát minh, sáng chế (bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
- Yêu cầu bảo hộ sáng chế;
- Các tài liệu có liên quan (nếu có);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)
Thời hạn giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: Đơn đăng ký CDĐL được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công
báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có

ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy
theo ngày nào muộn hơn.
Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể
từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp
lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
- Thẩm định nội dung: 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu
yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu
đó được nộp trước ngày công bố đơn)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục sở hữu trí tuệ

...
HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
-----------------------------------------
Sáng chế giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải
quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng c quy luật tự nhiên. Sáng chế
được bảo hộ cần đáp ứng được các tiêu chuẩn: có tính mới so với trình độ kỹ thuật
trên thế giới; có trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp. Trong đó:
- Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử
dụng, tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác trong ớc hoặc
nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong
trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
- Sáng chế được coi trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật
đã được bộc l công khai dưới hình thức sử dụng, tả bằng văn bản hoặc dưới
bất kỳ hình thức o khác trong nước hoặc ớc ngoài trước ngày nộp đơn
hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng sáng chế trong trường hợp đơn đăng
sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó một bước tiến sáng tạo, không
thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực
kỹ thuật tương ứng.
- Sáng chế được coi là khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện
được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy
trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.
Hồ sơ đăng kí bảo hộ sáng chế bao gồm:
- Tờ khai (theo mẫu);
- Bản mô tả phát minh, sáng chế (bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
- Yêu cầu bảo hộ sáng chế;
- Các tài liệu có liên quan (nếu có);
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)
Thời hạn giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: Đơn đăng CDĐL được chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công
báo SHCN trong tháng thứ 19 kể tngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không
Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích - Trang 2
Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích 9 10 169