Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh
nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Hồ sơ đăng ký nộp cho Cơ quan quản lý dự án
tương ứng (cho Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đối với dự án
Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý và cho Văn phòng Chương trình - đối với Dự án Trung
ương quản lý) trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;
- Tổ chức các Hội đồng chuyên môn để thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì;
-Tổ chức Hội đồng thẩm định tài chính dự án;
- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án;
- Ký hợp đồng giao chủ trì và kinh phí cho các tổ chức, cá nhân;
- Quản lý việc thực hiện dự án theo hợp đồng;
- Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đã được phê duyệt;
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Chương trình (trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Phiếu đăng ký (theo mẫu);
+ Thuyết minh dự án (theo mẫu);
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án và lý lịch khoa học của chủ nhiệm
dự án;
+ Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện
dự án;
+ Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (theo mẫu);
+ Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các dự án đã được Bộ Khoa
học và Công nghệ giao chủ trì thực hiện (nếu có);
+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án
cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình).
- Số lượng hồ sơ: 11 (bộ), 01 bộ gốc và 10 bộ sao.
d. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian nộp hồ sơ: 02 tháng (kể từ khi có thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ);

- Phân loại, tổng hợp các theo từng dự án: 07 ngày (kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Chương trình.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
h. Lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của
doanh nghiệp (Mẫu kèm theo).
- Thuyết minh dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Mẫu
kèm theo).
- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của
doanh nghiệp (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiệ...
Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh
nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Hồ sơ đăng ký nộp cho Cơ quan quản lý dự án
tương ứng (cho Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đối với dự án
Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản cho Văn phòng Chương trình - đối với Dự án Trung
ương quản lý) trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;
- Tổ chức các Hội đồng chuyên môn để thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì;
-Tổ chức Hội đồng thẩm định tài chính dự án;
- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án;
- Ký hợp đồng giao chủ trì và kinh phí cho các tổ chức, cá nhân;
- Quản lý việc thực hiện dự án theo hợp đồng;
- Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đã được phê duyệt;
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Chương trình (trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Phiếu đăng ký (theo mẫu);
+ Thuyết minh dự án (theo mẫu);
+ lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án lịch khoa học của chủ nhiệm
dự án;
+ Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện
dự án;
+ Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (theo mẫu);
+ Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các dự án đã được Bộ Khoa
học và Công nghệ giao chủ trì thực hiện (nếu có);
+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án
cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình).
- Số lượng hồ sơ: 11 (bộ), 01 bộ gốc và 10 bộ sao.
d. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian nộp hồ sơ: 02 tháng (kể từ khi có thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ);
Thủ tục Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh - Trang 2
Thủ tục Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh 9 10 708