Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I-11
Bản đăng ký dự án đầu tư
(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi:
Nhà đầu tư :
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
1. Tên dự án đầu tư:
2. Địa điểm:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:
4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:
5. Thời hạn hoạt động:
6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
7. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

(Mẫu theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006).

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi:
Nhà đầu tư :
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
1. Tên dự án đầu tư:
2. Địa điểm: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
3. Mục tiêu, quy mô của dự án:
4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:
5. Thời hạn hoạt động:
6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
7. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ
(Mẫu theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006).
Phụ lục I-11
Bản đăng ký dự án đầu tư
(đối vi trưng hp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước. 9 10 897