Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
24. Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà
Nẵng.
- Xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ có đủ tài liệu theo quy định và người đăng ký đáp ứng đủ điều kiện
tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu
rõ kế hoạch kiểm tra;
+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc người đăng ký không đáp ứng đủ điều kiện tham
dự kiểm tra, Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ ñể
người đăng ký sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người đăng ký không sửa chữa thiếu
sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối
không xác đáng thì Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo chính thức từ chối chấp nhận
hồ sơ (có nêu rõ lý do).
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo Mẫu);
+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học (có chứng thực);
+ Giấy xác nhận quá trình công tác;
+ 02 ảnh 3x4;
+ Chứng từ nộp phí kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Thông báo kết quả kiểm tra;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp.
h. Lệ phí:
- Phí kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (mỗi môn): 240.000 đồng.

- Phí phúc tra kết quả kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mỗi môn):
150.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công
nghiệp (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà
nước về sở hữu trí tuệ;
- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ
hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ
chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữ...
24. Đăng ký d kim tra nghip v giám đnh s hu công nghip
a. Trình t thc hin:
- Tiếp nhn h sơ: H sơ đăng có th được np trc tiếp hoc qua bưu đin ti tr s
Cc S hu trí tu ti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. H Chí Minh và Đà
Nng.
- X lý h sơ:
+ Trường hp h sơ đi liu theo quy đnh người đăng đáp ng đ điu kin
tham dkim tra, Cc trưởng Cục S hu trí tu ra thông o chp nhn hsơ, trong đó nêu
kế hoạch kim tra;
+ Trường hp h sơ thiếu sót hoc người đăng không đáp ng đđiu kin tham
dkim tra, Cục trưởng Cc s hu trí tu ra thông báo dđnh tchi chp nhn hsơ ñể
người đăng sa cha hoc ý kiến phản đi. Nếu ngưi đăng không sa cha thiếu
t hoc sa cha thiếu t không đt yêu cu, không ý kiến phản đi hoc ý kiến phản đi
không c đáng thì Cục trưởng Cc s hu trí tu ra thông báo chính thc tchi chp nhn
hsơ (nêu rõ lý do).
b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti tr s Cc S hu trí tu ti Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc
ti TP. H Chí MinhĐà Nng.
- Qua bưu đin.
c. Thành phn, s lượng h sơ:
- Thành phn h sơ, bao gm:
+ T khai (02 t theo Mu);
+ Bn sao bng tt nghip đi học hoc sau đi học (chng thc);
+ Giy c nhn quá tnh công c;
+ 02 nh 3x4;
+ Chng t np phí kim tra.
- S lượng h sơ: 01 (b).
d. Thi hn gii quyết: 15 ngày ktừ ngày tiếp nhn hsơ.
đ. Đi tượng thc hin th tc hành chính: Cá nhân.
e. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Cc S hu trí tu.
g. Kết qu thc hin th tc hành chính:
- Thông báo kết qu kim tra;
- Giy chng nhn đ điu kin nghip v làm giám đnh viên s hu công nghip.
h. L phí:
- Phí kim tra nghip v giám đnh s hu công nghip (mi môn): 240.000 đng.
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp - Trang 2
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp 9 10 540