Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giá hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam
và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam
Mục đích: Đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt
Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có:
* Đăng ký giám hộ:
+ Người được cử làm giám hộ phải nộp giấy cử giám hộ (Mẫu số 11a). Giấy cử giám hộ
do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả
phải cùng ký vào giấy cử giám hộ.
+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng thì phải nộp danh mục tài sản.
* Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ:
+ Tờ khai theo mẫu (Mẫu số 11b).
+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp truớc đây
+ Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo
quy định của Bộ Luật Dân sự.
+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi
đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó
và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.
Lệ phí:
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số
04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ
Kính gửi: (1) ..............................................................................................

Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH

Họ và tên người khai:......................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)..................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).......................................................................................
Đề nghị ........................................................................ đăng ký chấm dứt việc giám hộ
giữa:

Người giám hộ:
1. Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính .................
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................
Đăng giám hộ đăng chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam
và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam
Mục đích: Đăng giám hộ đăng chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt
Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định nước ngoài, trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có:
* Đăng ký giám hộ:
+ Người được cử làm giám hộ phải nộp giấy c giám hộ (Mẫu số 11a). Giấy cgiám hộ
do người c giám hộ lập; nếu nhiều người cùng cử một người m giám hộ, thì tất cả
phải cùng ký vào giấy cử giám hộ.
+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng thì phải nộp danh mục tài sản.
* Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ:
+ Tờ khai theo mẫu (Mẫu số 11b).
+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp truớc đây
+ Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo
quy định của Bộ Luật Dân sự.
+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi
đăng giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó
và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.
Lệ phí:
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số
04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ
Kính gửi:
(1)
..............................................................................................
Họ và tên người khai:......................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
..................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
.......................................................................................
Đề nghị ........................................................................ đăng chấm dứt việc giám hộ
giữa:
Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH
Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giá hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam - Trang 2
Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giá hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giá hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam 9 10 205