Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất như sau:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo file để theo dõi quá trình giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) được
chứng thực hoặc công chứng theo quy định;
- Quyết định thành lập tổ chức (nếu hình thành pháp nhân mới) hoặc giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Đơn đăng ký biến động;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền,
01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 03 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
7. Kết quả
- Chỉnh lý trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí chỉnh lý biến động: 20.000đồng/01giấy.
9. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm;
- Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 Về thủ tục chuyển đổi, chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế...
Hướng dẫn thủ tục đăng góp vốn bằng quyền sử dụng đt, tài sản gắn liền với
đất như sau:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ tại Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tchức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo file để theo dõi quá trình giải quyết.
+ Trường hợp hồ chưa hoàn chỉnh t hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng Đăng quyền s dụng đất thực hiện úng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, ng dân đến Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) được
chứng thực hoặc công chứng theo quy định;
- Quyết định thành lập tổ chức (nếu hình thành pháp nhân mới) hoặc giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Đơn đăng ký biến động;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền,
01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 03 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản - Trang 2
Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản 9 10 422